НОВАТА ЕПОХА НА СВЕТИЯ ДУХ И БЪЛГАРИЯ

(брошура издадена през 2001 година)

 

Предисловие

Част Първа – беседа

Част Втора - Мандала

 

Предисловие:       Една духовна програма  

С беседата   НОВАТА ЕПОХА НА СВЕТИЯ ДУХ И БЪЛГАРИЯ започва издаването на някои избрани беседи, изнесени в България през последните години. От началото на 1998 год. са  изнесени повече от 100 беседи и публични лекции, повечето от които могат да бъдат организирани  в цикли (вж. Приложение Второ). Основните съдържание  в тях е свързано с разкриване мистериите на Второто Пришествие, с езотеричните дълбочини в Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно, с активиране на Мировата Женственост и др. По същество, развивайки по-нататък идеите от книгата Второто Пришествие, беседите са свързани с работа за духовно възраждане на човечеството и слизане на Царството Божие на Земята. 

 

Изборът на беседата НОВАТА ЕПОХА НА СВЕТИЯ ДУХ И БЪЛГАРИЯ  не е случаен. От една страна тя обобщава съдържанието на редица предишни беседи и резултатите от една вълнуваща духовна екскурзия до Рила през януари 1999. От друга страна, някои основни идеи в беседата и по-конкретно тези за осмисляне на Рила като духовните Хималаи, за слизане на Небесния Йерусалим над София, за влизане във великата духовно-космическа школа и за участие в Божествената сватба послужиха като живи семена за разгръщане на цели цикли от беседи и медитации. В този аспект настоящата беседа представлява нещо като духовна програма за разгръщане на Мисията Второто Пришествие. За читателите, които не са запознати с концепцията за Небесния Йерусалим, изнесена в книгата Второто Пришествие, в брошурата е включено специално приложение  Мандала на Небесния Йерусалим (в случая то е представено като Част Втора на материала). 

 

Идеята за екскурзии до свещената планина Рила като пътуване в духовните Хималаи получи допълнително развитие в нови екскурзии през юни 1999 и  юни 2001 год.  По думите на Учителя Беинса Дуно Рила е един от най-старите духовни университети на земята. В нейните Акашовите хроники са записани много от посвещенията в духовната история на човечеството. Всяко едно от тях, образно казано, е като величествен връх с неповторима красота в духовните Хималаи. И наистина, по време на екскурзията през юни 1999, и особено през юни 2001 год., много от участниците получиха първите си преживявания за посвещенията на Христос, Учителя, Орфей, Моисей и Буда като велики мистични върхове в тези духовни Хималаи.

 

Духовно-космичната школа, за която се говори в беседата, послужи като отправна точка за много лекции и медитации, свързани с Пътя на Божествената Дъга. Този път е представен с много по-големи подробности в книгата Второто Пришествие и в интернетната страница Мисия Второто Пришествие (http://www.testamentoftruth.org/). Както се вижда от циклите  Пътят на Божествената Дъга, Езотерични аспекти в Учението и Делото на Мировия  Учител Беинса Дуно,  Мандала на Небесния Йерусалим,  Мировата Женственост (вж. Приложение Второ), новата духовно-космична школа е най-тясно и органично свързана с Пътят на ученика, очертан от Учителя, и с получаване посвещенията на Христос, Буда, Кришна, както и на много други Божествени Учители и велики въплъщения на Божествената Майка.


Актуалните въпроси за Новата Ева, за Божествената Майка и за Мировата Женственост станаха вълнуващи теми за редица беседи и медитации. И това не е случайно, защото Учителят е казал, че  "новата Ева ще спаси света", т.е. женският принцип и женските качества са тези, които ще приложат духовните идеи в живота и ще превърнат Земята в Райска градина. В тази насока предстои предана и вдъхновена "апостолска" работа, която тепърва започва.

 

Естествено, през новата епоха на Светия Дух от основно значение за България и за света е разпространение и прилагане на Учението на Мировия Учител Беинса Дуно. В това е залогът за успеха на слизане на Царството Божие на Земята и за духовното новораждане на човечеството. В това отношение книгата Второто Пришествие, изнесените цикли от беседи, включително и настоящата беседа, могат да се осмислят като скромен принос за изпълнението на тези велики Божествени задачи.

Накрая бих искал най-сърдечно да поблагодаря на всички приятели, които участвуваха съвсем предано и безкористно в дешифрацията на беседата, в нейното редактиране и подготовка за печат, както и в спонсорирането ù и нейното разпространение. Казано е: "Давайте тайно и Господ, който вижда в тайно,  ще ви въздаде явно."  Нека Господ въздаде явно на всички, които участвуваха в подготовката и издаването на тази брошура, както и на всички читатели, които работят за духовното  бъдеще на България.  

                                                                             Леон Москона

 


 

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved