Седемте Храма на Светия Дух

Получавайки Посвещението на Светия Дух, ние ще влезем в реалността на Царството Божие. Преди две хиляди години нашият Господ Исус Христос възвести: "Царството Божие е във вас" (Лука 17: 21). Да живеем в Царството Божие означава да съградим себе си и целия си живот, на всички нива на Битието, като Храм Божий. В този Храм ние трябва да осъществим Божествената Сватба между Духа и Душата. Тогава Светият Дух ще дойде да живее в нас завинаги.

Мисия “Второто пришествие” представя седем програми, свързани с този Божествен процес. Очевидно всяка програма е огромно поле за духовна работа и се базира на определени духовни знания, методи и жизнена практика. Повече информация за тази творческа духовна работа може да се намери в Деветстепенния Път на Божествената дъга. Освен това, през последните четири години Леон Москона е изнесъл повече от 50 лекции, посветени на тази Божествена тема.

I. Изграждане на Човека като Храм Божий

"Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас ?"  
(1 Коринтяни 3:16)

Крайната цел на човека е Божествена себереализация. За постигане на тази възвишена цел хората трябва да изминат вълнуващ духовен път и да преживеят първото и второто възкресение, т.е. разцъфтяване на човешката душа и събуждане на висшето Аз. Този процес завършва, когато човек отвори всички си седем чакри, развие трите си съвършени тела (земно, небесно и Божествено) и преживее мистичната сватба между душата и духа в себе си. Тогава човек изгражда себе си като Храм Божий и Светият Дух идва да живее в него завинаги.

II. Изграждане на Семейството като Храм Божий

В съответствие с известния мит (въведен от Платон) всеки човек на Земята вечно търси своята сродна душа. Този мит отразява Божествения импулс във всеки от нас да срещне своят любим партньор и сродна душа, да влезе в Божествен съюз и да създаде красив храм на любовта, живота и светлината с нея. Преживявайки заедно първото и второто възкресение, мъжът и жената, които са влюбени, преплитат енергиите на своите седем чакри и изграждат Храма.

Те стават олицетворение на Новия Адам и на Новата Ева и се радват на чудесното духовно изживяване на трите свята на Творението. В резултат на това двойката става свято семейство и идва раждането на любими деца, заченати със силата и мистерията на Светия Дух. Техният съвместен живот е като вечно пътуване в Царството Божие.

     

III. Изграждане на духовната общност като Храм Божий

“Има приятел, по–тесен и от брат.”
(Притчи18:24)

В идващата епоха на Светия Дух ще се развият нов тип отношения в рамките на духовната общност – духовно-космично приятелство. При този тип отношения участниците гледат заедно не само в една и съща посока (към любимия Божествен Учител или към жадувана духовна цел), но и се ценят помежду си като духовно-космични същества, в които живее Духът Божи. По този начин те си помагат в изграждането на индивидуалния Божествен Храм на живота и формират заедно чудесен храм на приятелството, където Божествена любов, радост, мир, нежност, доброта, чистота, уважение, помощ, взаимно разбирателство и много други свети добродетели пребъдват.

Мистерията на Божествената Сватба се разкрива в този храм на живота като най–чистото и красиво приятелство между Синове и Дъщери Божии, като братя и сестри в абсолютна чистота, нежност, приятелство и взаимна обмяна на Божествена енергия. Наистина, хората, които се свързват в подобно духовно-космично приятелство, изграждат отношенията си като Божествен Храм, където Светият Дух винаги присъствува.

IV. Изграждане на народа като Храм Божий

"Народите ще донасят в него (Светия град) славните си и ценни нещa"
(Откровение 21: 26)

Господ възлага на всеки народ специална Божествена мисия. За да изпълни тази мисия, народът трябва напълно да развие своята Национална Душа и да разреши на своя Национален Дух – Водител да го ръководи през цялата му история. Този процес изгражда живота на Народа като Храм Божий. В него Националната Душа е великолепно, преливащо богатство от духовни добродетели, развити и изявени от Народа в течение на вековете. Националният Дух е водачът за изпълнение на мисията чрез много славни Божествени дела.

Всеки, който се свърже дълбоко с Националната Душа и с Националния Дух – Водител, може да се отъждестви с тях и да преживее по най-вълнуващ начин съкровената същност на народа като Храм Божий. Когато Националната Душа и Националният Дух са в Божествено единство и народът участва в тази мистерия, той разбира, че Светият Дух винаги освещава този храм - от създаването му до изпълнението на неговата Божествена Мисия. Такъв Храм остава във вечността сред всички други “Национални Храмове”, поддържан от Светия Дух.

V. Изграждане на човечеството като Храм Божий

"Ето, скинията на Бога е с человеците! Той ще обитава с тях, и те ще бъдат Негов народ. И сам Бог ще бъде с тях - техен Бог"
    (Откровение 21: 3)

Всички народи на земята трябва да създадат едно велико духовно семейство, живеещо в мир, приятелство, взаимно уважение и разбирателство. Така те ще изпълнят Божествените задачи на човечеството, предопределени от Бога от началото на времената: да служи като посредник между Небето и Земята, да работи за слизане на Царството Божие на Земята и за преобразяване на цялата Земя в Райска градина.

За тази цел, човечеството трябва да изгради живота си като Храм Божий, където различните народи, изповядващи различни мирови религии, заедно оформят скинията на новото Богослужение. Историята за дванадесетте племена на Израел, носещи различните части на скинията, сега трябва да бъде осъществена на планетарно ниво от всички народи по света.

Когато човечеството съгради новия Божествен Храм на служение, неговата душа, свързана с Мировата Душа, ще разцъфне и неговият Дух, свързан с Мировия Дух, ще осъзнае своята велика Божествена мисия в Творението. В този Храм Светият Дух ще пребивава вечно и човечеството ще стане сътворец на Бога, Който "прави всичко ново" (Откровение 21:5)

VI. Новата Земя като Храм Божий

"И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море вече нямаше. Видях и светия град, новият Йерусалим,да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си".
    (Откровение 21: 1-2)

На планетарно ниво ние трябва да станем свидетели и да участваме в драматичното преобразяване на Земята от плътно материално тяло в прекрасна, лъчезарна астрална планета. Тогава за нас Земята ще стане като живо небесно Същество със своя собствена планетарна Душа (част от Универсалната Душа) и с планетарен Дух – планетарният Божествен Логос, който води еволюцията на Земята.

Разбира се тази метафизична промяна трябва да се осъществи първо в нашето съзнание, в нашето разбиране и възприятие за Земята, преобразена от светлината на новия творчески импулс от Бога. Естествено, когато ние променим нашето разбиране и възприятие за Земята, ние ще действаме по различен начин. В резултат на това етерния слой около Земята ще се превърне в пространство за сливане между Небесния Йерусалим и просветлената Земя. Образно казано, величествен етерен Храм ще бъде построен върху цялата планета с огромен духовно-космичен Кръст от светлина в центъра на Храма. В тази преобразена Земя-Храм Светият Дух ще пребъдва вовеки и всички царства на живот ще се развиват в Божествена Хармония, Мъдрост и Истина.

VII. Новото Небе като Храм Божий

"И Седящият на престола рече: Ето, всичко ново творя!"
(Откровение 21:5)

Ние можем да си представим Бога (Живият Господ, Абсолютната Първопричина на Битието) като вечно духовно-космично Слънце, което дава Светлина, Любов и Живот на цялото Творение. Когато Бог казва “Ето, всичко ново творя” това означава, че Божественият Дух започва да еманира от Трона на Господа чрез множество образи и проявления. Той активира всички Божествени Учители и светли същества от висшите светове и им придава ново качество и ново излъчване в съответствие с новите мистерии, идващи от Живия Господ.

В същото време Божествената Женственост радиира от Трона на Господа, формирайки субстанцията на Новото Небе и Новата Земя. В абсолютна хармония и единство те освещават цялото Битие като Храм Божий. В него Мировата Женственост е субстанцията от Дух Свети, а Мировият Дух (Космичният Христос) е живият духовно-космичен Кръст.Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved