Въведение

 
 
Включването на този специален раздел – България -  е продиктувано от обстоятелството, че две от книгите на Леон Москона /Новата Епоха на Светия Дух и България и Учението и Делото на Духа на Истината/, са издадени само на български език. От друга страна, повече от 250 негови лекции и беседи са изнесени на български език в България. Чрез включване на някои важни  глави от двете книги, както и на редица статии и беседи, картината на духовната работа на Леон Москона и неговите приятели, значително се обогатява. Естествено, в близкото бъдеще тези материали е желателно да се преведат на английски, а другите раздели от Страницата – на български, за да може цялата Страница да се чете от интересуващите се и в България, и в чужбина. При всички случаи обаче настоящият раздел ще остане, за да може непрекъснато да се публикуват нови материали на български, които от своя страна постепенно ще се превеждат на английски.

Най-сърдечно каним доброволци за превода на материалите от български на английски и от английски на български .

*** 

The introduction of this section - Bulgaria - is justified by the fact that a significant amount of the Teaching and Work of Leon Moscona has taken place in Bulgaria. Two of his books (The New Epoch of the Holy Spirit and Bulgaria and The Teaching and the Cause of the Spirit of Truth) are published only in the Bulgarian language. More importantly, there are approximately 260 lectures, which were given in Bulgaria. By including some important chapters from the two books, some articles and lectures in Bulgarian as well, the picture of the spiritual work of Leon Moscona and his friends is enriched. In the near future all of this material will have to be translated into English, and the other sections of the web site into Bulgarian, in order for the whole web site to be accessible to people in Bulgaria and in the world who are interested in these ideas. Gradually new material in Bulgarian will be added, which in time will be translated into English.

We would appreciate very much any help with the translation of the Bulgarian material into English and vice versa.

 
 

 


 


 

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved