Общество В Пътя на Истината

Предговор
Аватар на Синтеза
Новата Духовна Парадигма
Новото Общество
 

 

НОВАТА ДУХОВНА ПАРАДИГМА

На определен етап от моето духовно пътуване  получих просветление и осъзнах, че подобно на Свети Йоан съм свидетел на величественото му видение от книгата на Откровението:
 
И Седящият на престола рече: ето, всичко ново творя... Аз съм Алфа и Омега, началото и краят;
                                                 Откровение 21:5,6
 
Чрез Божествените Учители и Песонифика-циите на Мировата Женственост Господ Бог Вседържител пресътворяваше света. Първият и Последният, Началото и Краят, завършваше настоящия Индо-европейски цикъл на еволюция и отваряше новия цикъл на същест-вуване в реалността на Новото Небе и Новата Земя.
 
Пресътворението на света е потресаващ Нов Генезис, който интегрира миналото, настоя-щето и бъдещето в живота на човечеството. Той съдържа същността на великите духовни учения от миналото, ключовете към настоящата апокалиптична промяна на света и живите семена за идващата Нова Реалност.

Удивително беше, че аз не съм само свидетел на Новият Генезис, но бях поканен и да участвам в него. Така бях в състояние да събирам духовни плодове от завършващия Индо-европейски цикъл, да съзерцавам Новото Идване на Божествените Учители и Изявите на Мировата Женственост и да сътворя с тях идващата реалност на Новото Небе и Новата Земя.
 
Свети Йоан е написал Книгата на Откровението след своето апокалиптично видение на Христос. Моето видение на Христос, а по-късно и на Новия Генезис, прерасна в откровение за Книгата на Откровението като план и сценарий за действие.
 
Основните архетипи в последните глави на Книгата на Откровението характеризират идващата нова реалност в живота на човечеството. Когато ги активираме като обширни духовни сфери за работа, ние участваме активно в Новия Генезис. Естествено тези основни архетипи могат лесно да бъдат „преведени”  на  метафизичния  език  на всички останали световни религии. Не случайно имаме единство в многообразието и многообразие в единството в духовната история на човечеството: всички световни религии прославят Единия Господ, Който бе, Който е и Който ще бъде, и всяка религия прави това по свой уникален начин. Така чрез активиране на тези архетипи, ние участваме в изпълнението на пророчествата във всички мирови религии.
 
Метафизично Новият Генезис се осъществява сега, в динамиката на творческото настояще, насочено към Божественото бъдеще. Според Битие, първата книга на Библията, Човека се появява на шестия ден след сътворението на Небето и Земята, Слънцето, Луната, звездите, всички растения и животни на Земята. Това идва да покаже, че Божественият Генезис всъщност вече се е случил и е бил в миналото по отношение на сътворяването на Човека. Сега, в Новия Генезис, ние сме поканени от Господа да свидетелстваме за сътворяването на Новото Небе и Новата Земя и не само да свидетел-стваме, но да сътрудничим и да сътворим с Бога.

Отсега нататък основна цел в нашия живот трябва да бъде влизане в новата динамична Вселена  и  сътворчество  с  Бога. Това е  дълбоката мистична същност на нашето време. Всички наши духовни активности трябва да се планират и организират в съответствие с тази вдъхновяваща и предизвикателна цел. Ако заживеем с нея, ние можем славно да влезем в новия цикъл на съществуване, преизпълнени с голяма благодарност и признателност за усилията на всички предишни поколения на човечеството.1

Мистерията на Новия Генезис ще ни въведе във възникващия Нов Свят и ще ни постави в различна позиция по отношение на Творението – в самото сърце на Божественото творчество, в Неговото/Нейното Божествено демиургично настояще. Това превключване от статична, кристализирала, добре установена Вселена в нова динамична Вселена, която се намира в непрекъснато пресътворение, е потресаващ феномен,  който  драматично  ще  промени представите и подхода към Господа в съществуващите мирови религии.
 
Нещо повече, действителното участие в Новия Генезис ще трансформира отношенията на човечеството със Земята и с всички Царства на живот на нея. Според Битие, с което започва Старият Завет, когато Господ сътворява човешките същества, Той ги благословя: Плодете се и се размножавайте, напълнете земята и я покорете, бъдете господари над морските риби, над въздушните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята” (Битие 1:28). След потопа Той даже казва на Ной, че всички животни, птици и риби ще живеят в страх от него и синовете му (Битие 9:2).
 
Сега, обаче, в Новия Генезис, човешките същества са поканени да бъдат сътворци с Господа и така да станат приятели и помощници, грижещи се за всички Царства на живот по Земята.
 
Божествената задача на човечеството в новата епоха е да трансформира Земята в Райска Градина и да повдигне минералното, растителното и животинско Царства на живот на ново ниво на еволюция. В изпълнение на тази Божествена задача то ще установи съвършено нов вид отношения със Земята и Природата и ще стане основен фактор в тяхната бъдеща еволюция. Само чрез установяване на този нов вид взаимоотношения човечеството ще изпълни своето заветно Божествено предназначение на медиатор между Господа и Земята с всички Царства на живот на нея, както е било замислено от началото на времето, когато Господ Бог е сътворил човешките същества „по свой образ и подобие”. Божественото медиаторство ще бъде в основата на човешкия живот на Земята като една от най-важните и вдъхновяващи цели.
 
Участието в Новия Генезис, т.е. активирането на Божествените архетипи от Книгата на Откровението и други пророчески книги на световните религии, изисква нова духовна парадигма в живота на човечеството. Тя се основава на посрещане на Второто Пришествие, събиране на плодовете от завършващия Индо-европейски цикъл, участие в Божествената Сватба, в резултат на която се ражда Новата Реалност, и сътворчество с Господа.
 
Метафизично ние можем да говорим за новата духовна парадигма като Второ Пришествие Съзнание, което не идва да замести ученията на съществуващите религии, а напротив – да ги заздрави, обнови и подсили чрез изпълнение на заветните им цели. Затова сега можем да говорим за важна промяна на парадигмата в областта на религиите и духовността – промяна от „Първо Пришествие Съзнание” (т.е. живот в yстановените религиозни традиции) към „Второ Пришествие Съзнание”, развиващо се в съответствие с Новия Генезис. Именно това е същността на Учението и Делото на Аватара на Синтеза за нашето време, което има три основни аспекта, органично свързани помежду си – метафизичен, метаисторичен и мета- културен. Метафизичният аспект е свързан с духовното пътуване в Пътя на Посветения от земния свят до най-високия Божествен свят, до Царството Божие с многото жилища; метаисторичният аспект е преживяването на всички духовни богатства на световните религии и посрещане на Новото Идване на Божествените Учители; метакултурният аспект е участие в Божествената Сватба и сътворчество с Господа в новия цикъл на съществуване.
 
Основните аспекти на Второ Пришествие Съзнание, характеризиращи новата духовна парадигма, могат да бъдат описани чрез Божествените архетипи от много свещени писания на световните религии. Като пример тук отново бихме могли да използваме някои основни архетипи от Книгата на Откровението. Тези архетипи трябва да станат сега наш план и сценарий за действие:

"Трона на Господа" (глава 4). Това видение разкрива мистерията на Бога, Творението и Човека, създаден по образ и подобие Божие. Това е същността на Завета на Истината, пренесена през векове и хилядолетия, описана по един или друг начин във всички мирови религии. Вечният стремеж на човека е бил и винаги ще бъде да познае Господа. Това сега е крайната цел и на нашия живот.
 
"Новото Небе и Новата Земя" (глава 21). Когато Свети Йоан вижда Онзи, Който седи на Трона и всичко ново твори, той  свидетелства за Новия Генезис. Този творчески акт активира Новото Идване на Божествените Учители и Изявите на Божествената Майка, чрез които Господ Бог създава реалността на Новото Небе и Новата Земя и повдига съзнанието на човечеството, за да живее в нея. По този начин ние сме благословени да влезем в новата динамична вселена и да сътворим с Бога. Няма по-голямо благословение сега на Земята от това да съзерцаваме Новия Генезис и да  участваме в него!

"Видението на Христос", с лице, както свети слънцето в силата си (глава 1). За Свети Йоан това видение е посрещане на Второто Пришествие на Христос. Не случайно Откровението започва с него и завършва с Генезиса на Новата Реалност. Така, за Свети Йоан, Христос изпълнява обещанието си да се върне и да поведе всеки, който вярва в Него, към света, в който Той живее. По един или друг начин всеки от нас трябва да се подготви за тези славни събития - посрещане на Новото Идване на Божествените Учители и възлизане в най-високия Божествен свят.
 
Седемте благословения на Космичния Христос“ (глави 2, 3). След изявата си пред Свети Йоан, Христос отправя Седем Послания към църквите. Всяко послание завършва с Благословение за отваряне на седемте чакри в човешкото същество. По този начин Христос очертава пътя към Трона на Бога и за възстановяване на космичното съзнание в Човека. Който победи ще живее в целостността на трислойната структура на Творението: с облагородена личност на Земята, с разцъфтяла душа в Небесния свят и със събудено Божествено Аз в най-високия  Божествен свят. По този начин Мировата Ос в нас ще бъде възстановена и от Хомо Сапиенс  ще станем Хомо Дивинус, възлю-бени синове и дъщери Божии. За да постигнем това, обаче, ние трябва да преодолеем предизвикателствата по Пътя и да получим тези Божествени Благословения, следвайки Девет-степенния Път на Божествената  Дъга!

Агнеца и Неговия народ” (глава 14). "144 000 стояха пред Трона и пееха нова песен, която само те знаеха". Тези хора са Посветените от всички мирови религии, които  свидетелстват и участват в Новия Генезис. Ние също трябва да получим посвещение в идващата Нова Реалност и да се присъединим към 144 000 около Трона на Господа!

Падането на Вавилон” (глава 18). Падането на Вавилон, което е описано така драматично в Откровението, е символ на всички отрицателни аспекти на съвременната цивилизация. Очевидно човечеството не може да продължи еволюцията си в дългосрочен план с ексцесиите и злоупотребите на настоящата “Вавилонска” цивилизация. Тази цивилизация трябва да бъде заменена от цивилизацията на Небесния Йерусалим. Ние трябва да се присъединим  към  живите  души  от  четирите краища на света, за да се достигне критичната маса необходима за трансцендиране на съвременната Вавилонска цивилизация.
 
Конникът на Белия Кон” (глава 19). В наше време борбата между силите на Светлината и на Мрака е достигнала критична точка. За да оцелее, човечеството трябва да преодолее тъмните сили и настоящият тип Вавилонска цивилизация трябва да падне. Конникът на Белия Кон води небесните войни в Божествена Акция, която ще победи звяра и неговата армия. Всички човешки същества, които са възстановили космическото си съзнание, ще участват в тази апокалиптична битка.
 
Страшния съд” (глава 20). С падането на Вавилонската цивилизация настоящият Индо-европейски цикъл на еволюция завършва и започва Новият цикъл на съществуване. Тази драматична промяна е свързана с Деня на Възкресението и Съдния Ден. В този момент на Истина целият Индо-европейски цикъл се вижда като една Божествена цялост и като едно единствено събитие в Божието Съзнание: Творецът отваря Книгите, където е записано всичко и разкрива първоначалния Божествен План за еволюцията на всички същества в цикъла. Този Ден е Съден Ден и Ден за събиране на плодовете на добрите дела от Книгата на Живота, които ще влязат в Новия Цикъл. Получавайки светлината на Новия Генезис, ние можем да помогнем на душите на всички нива на съществуване да повдигнат съзнанието си и да влязат в Новата Реалност!
 
Сватбата на Агнеца” (глава 19) е празник на новата небесна култура, слизаща на Земята, изтъкана от "добрите дела на Божия народ". Архетипа на Сватбеното празненство на Агнеца е свързано с архетипа на съюза между Мъжкия и Женския Универсални принципи, които създават реалността на Новото Небе и Новата Земя. Ние сме горещо поканени да участваме в Божествената Сватба на Небето и да сътворим с Божествените Учители и с Изявите на Мировата Женственост за утвърждаване на тази реалност на Земята!
 
Новият Йрусалим” (глава 21). Светият Град, с дванадесет Порти, "слизащ из небето от Господа и светещ с Божията слава" е реалността на Царството Божие с "многото жилища"; многото жилища са духовните светове, разкрити от мировите религии. Когато последната, 12-та Порта, се отвори, Индо-европейският цикъл на еволюция ще завърши и човечеството ще влезе в реалността на Новото Небе и Новата Земя, за да започне своя Нов цикъл на съществуване. Ние трябва да се изкачим през цялата вертикална структура на Творението, за да станем граждани на Светия Град, където Господ Бог и Божествената Майка пребъдват!
 
Земните царе ще донесат в него богатствата си” (глава 21). Подобно на същността на човека, състоящ се от тяло, душа и Дух, всеки народ също има трислойна структура: "тяло", което е неговият социо-културен организъм, национална Душа и национален Дух. Земните царе са националните Духове-Водители, които ръководят мисията на народите през вековете. Те ще донесат натрупаните духовни богатства в Светия Град. Следвайки новата духовна парадигма, ние трябва да участваме активно в изпълнението на Мисията на народа, към който принадлежим!
 
Дървото на Живота” (глава 22). "От двете страни на реката имаше дърво на живота, което дава плод дванадесет пъти в годината, като дава плод всеки месец и листата му са за изцеление на народите". Дървото на Живота с неговите плодове и листа е символ на реализацията на Завета на Истината и на живот в Царството Божие, където много жилища има. Този живот в Царството Божие с многото жилища означава да се съберат духовните плодове от завършващия Индо-европейски цикъл и да се изгради живота на всички нива на съществуване като Храм Божий!
 

След постигане на Второ Пришествие Съзнание аз интерпретирах Божествените архетипи, споменати по-горе, в книгите Второто Пришествие, Завета на Истината - Манифест, Учението и Делото на Духа на Истината, в повече от 250 лекции, в 12 Събора на Свещената планина Рила и при много други случаи. Сега тези архетипи не са само абстрактни метафизични понятия, а формират нова духовна парадигма, определяща мисленето и начина на живот на духовната ни общност. В резултат на тази колективна работа ние получаваме опитности за идващата реалност на Новото Небе и Новата Земя и за присъствието на Живия Господ. Чрез тази работа се формира и нов тип общност, която може да се превърне в Божествена творческа лаборатория за формиране на Ново Човечество, способно да живее в Новата реалност.
 
Така, в нашето трудно време, на основа на новата духовна парадигма, човечеството ще може да преодолее Вавилонската цивилизация (падането на която е описано така драматично в глава 18 на Откровението на Йоан) и да започне изграждането на цивилизацията на Новия Йрусалим, провидяна толкова силно и вдъхновяващо в глави 21, 22! Въвеждането на новата духовна парадигма от Аватара на Синтеза е голямо благословение за съвременното човечество, тъй като премества акцента от разрушителните апокалиптични събития, описани в Откровението, към конструктивната положителна градяща се реалност на Новото Небе и Новата Земя.
 
Създаването на цивилизацията на Новия Йрусалим е от ключово значение за оцеляване на човечеството в дългосрочен план и за изпълнение на неговото Божествено предназначение като посредник между Небето и Земята, предначертано от самото начало на времето.

1)  Интерпретирайки пророчеството на маите за 2012 г., сега Духовно-космичното Слънце в центъра на нашата галактика излъчва мощна светлина за новия цикъл от 25 625 години в еволюцията на човечеството. Ние можем да преживеем тази светлина като светлината на Новия Генезис, като началото на нов цикъл в еволюцията на човечеството. Затова космичният цикъл в календара на маите след 2012 е  празен! През него ние трябва активно да участваме в Новия Генезис и да сътворим с Бога!

 


 

 


Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved