Новите Рилски Мистерии

   Подготовката за Рилския Събор
За Новите Рилски Мистерии
Завъртяване Колелото на Делот
о
Участниците

  

II.  За Новите Рилски Мистерии 

Новите Рилски Мистерии се разгръщат във величествения Храм на Духа на Истината, който се изгражда на Южната Мирова Порта на Небесния Йерусалим. Този Храм обхваща цялата вертикална структура на Творението - земния, Небесния и най-високия Божествен свят. По своята дълбока същност Божествената служба в Храма интегрира миналото, настоящето и бъдещето на човечеството. Когато групата отива на Рила, за да влезе в Новите Рилски Мистерии, тя е като експедиция в Духовните Хималаи. Нейното духовно пътуване има мощни метафизически, метаисторически и метакултурни аспекти, които формират Новите Рилски Мистерии.

 

Метафизичният аспект на Новите Рилски Мистерии е свързан с духовно пътуване през цялата вертикална структура на Творението, достигайки до най-високия Божествен свят. Това е участие във великата Божествена служба пред Трона на Господа, която е описана толкова вдъхновено в Откровението на Йоана (Откровение 4:2-11).

 

Метаисторическият аспект на Новите Рилски Мистерии е завършване на целия Индо-европейски цикъл, който съдържа практически неизчерпаемо богатство от духовни съкровища, натрупвани в течение на повече от 10 000 години. В Писанието е казано "Жътвата е богата, а работниците малко"(Матей 9:37-38) - с други думи, цялото това богатство трябва да се събере и изнесе от народите пред Престола на Господа и ние трябва да вземем активно участие в тази велика Божествена жътва.

 

Метакултурният аспект е влизането на човечеството в Нов цикъл на съществувание, като Божий народ в реалността на Новото Небе и Новата Земя. Този аспект е посрещане на Новото Идване на Учителите, участие във великата Божествена Сватба на Небето и Богосътворчество с Учителите и въплъщенията на Мировата Женственост, свързани с тях, за слизане на Царството Божие на Земята.

 

Участниците в Новите Рилски Мистерии следват Пътя на Посветения, който се разгръща в Храма на Духа на Истината (вж. глава 5, Пътят). Може би не е преувеличение да се каже, че почти всеки ден някои от участниците преживяват Рила като Духовна школа, други като Мистична школа, а трети като Апостолство в Завета на Истината и участие в Божествена акция. В този аспект нашето духовно пътуване на Рила е като експедиция в Духовните Хималаи, където Духовната школа е базовият лагер в земния свят, Мистичната школа са междинните лагери в Небесния свят, а Апостолството в Завета на Истината е достигане до най-високия Божествен свят и участие в Божествената акция. Като цяло, в зависимост от общата “вибрация” на деня, групата е на едно от трите нива. По принцип нашето горещо желание е да се утвърдим на второто ниво, Мистичната школа, със здрави, дълбоки корени на първото ниво (в Духовната школа) и с възможности за изкачване на третото ниво, участвайки в Божествената акция. Естествено, тези нива са най-тясно, органично свързани помежду си и взаимно се преливат.

 

Практически невъзможно е да се обхване богатството на Новите Рилски Мистерии и нашите преживявания в тях като група или индивидуално. Всеки Събор, даже всеки един ден от тях, има своя ценност и свой уникален духовен аромат. Все пак забелязва се определена тенденция - постепенно ние навлизаме все по-дълбоко и по-дълбоко в Новите Рилски Мистерии. В това отношение последните Събори от 2003 и 2004 година са духовни върхове, които все още преживяваме и осмисляме. В настоящия раздел обаче ще представим Събора от 2002 година, тъй като на него именно почувствахме, че влизаме в Нови Мистерии. Естествено, в случая само ще надникнем в него - самият той е изключително богат, многомерен, с важни духовни резултати и живи Божествени импулси.

 

Като цяло Съборът на Рила през 2002 год. беше влизане в едно вълнуващо духовно-космично действо. По време на Събора ние преминахме духовно през цялата Мандала на Небесния Йерусалим, за да можем да получим посвещение от Светия Дух в реалността на Новото Небе и Новата Земя и да израснем като работници за слизане на Царството Божие на Земята. За тази цел влязохме мистично през три от Портите на Светия град– през Северната Мирова Порта на Христос, който обърна Колелото на човешката инволюция в еволюция; през Източната Мирова Порта на Учителя Беинса Дуно, който благослови човечеството с Духовно-космичната Пролет и през Южната Мирова Порта на Светия Дух, който отваря Нов цикъл в еволюцията на човечеството и го въвежда в реалността на Новото Небе и Новата Земя като Ново Човечество. Освен това по време на Събора ние имахме и силна връзка с Буда, с Бабаджи и Кришна, разговаряхме за Мойсей и за Стария Завет в една интересна беседа, планирахме духовно пътуване и връзка с този, който се очаква да се дойде в Исляма, Имам Махди. По този начин основните мирови религии бяха актуализирани на Събора, а накрая, през последния ден, на 15 юли 2002 година, нашето духовно пътуване се увенча с една величествена кулминация.

 

По-долу ще дадем кратко типологично описание на активностите на групата на трите духовните нива в Пътя на Посветения, разгръщащи се в Храма на Духа на Истината. Всички те заедно, в голяма хармония и взаимопреливане, активират Новите Рилски Мистерии. Особено внимание ще отделим на последния ден на Събора, 15 юли, с който фактически се утвърдихме в Новите Мистерии. В същото време това описание ще помогне да се илюстрира нашия начин на живот на Рила от сутрин до вечер - от посрещане изгрева на Слънцето, през молитва-медитация в планината, последвана от Паневритмия на Петото езеро, споделяне на Шестото езеро до вечерна молитва и медитация. Важно място в общата картина на Събора заемат също спомените и преживяванията на някои от участниците, които разкриват Събора като богата многопластова и многомерна динамична цялостност, в която всеки един ден е Божествен ден и носи плодове от Дървото на Живота за всички.

 


А. Трите духовни нива

Духовна школа

Първото ниво на Рилските Събори, т.е. първото ниво от Пътя на Посветения, който се разгръща на първото ниво в Храма на Духа на Истината, в земния свят е чудесна Духовна школа. Всички участници в групата са събудени души, духовни приятели, които имат искреното желание да започнат едно общо духовно пътуване.

 

За нас Седемте Рилски езера са свято място, което заедно със своята изумителна красота, пази спомените за велики мистерии от миналото и по-специално за Божествената школа на Учителя, Завета на Св. Иван Рилски, Орфическите Мистерии и др. 

В тази свещена планина е благословение човек да ходи с приятели, да се наслаждава на красотата на природата и да разговаря за духовни дела. Той (или тя) започва да вижда духовните йерархии, които стоят зад всичко и етерният свят се разкрива пред очите му с цялото си богатство от фини енергии. Петте сетива на човека вече са “събудени” за по-високото духовно ниво: той гледа и вижда, слуша и чува.

 

Четирите елемента също са в по-висока октава: Земята става свещена, започва да вибрира, всичко оживява, материята оживява и се превръща в жив духовен космос. Тук са и посещенията на светите места: Четвъртото езеро, Молитвения връх и т.н., където ходим в дълбоко молитвено състояние, с трепет и правим дълбока връзка с Бога, с Учителя, Христа, Божествената Майка, с другите Учители и светлите същества по тези места.

 

На това първо ниво в Храма, Духовната школа, ние имаме всички форми на активности – посрещане на Изгревите, Паневритмия, беседи, медитации, споделяния и др. - в един много богат духовно-културен план, като школа, където се учим. Те все още не са мистерии, при които преживяваме дълбоки духовни трансформации и установяваме пряка връзка с Божествените Учители и Мировата Женственост. Те са жизнена школа, в която душите постепенно се събуждат и започват да разцъфтяват. Контактите ни с Божествените Учители са съвършено осезаеми, но те са по-скоро духовно присъствие, отколкото жива мистична връзка.

 

Духовната школа е като “базов лагер” на Хималайска експедиция. От него групата се готви да поеме към духовните висини на Небесния и даже най-високия Божествен свят. Беседите на водача на групата Леон Москона актуализират новата духовна парадигма и включват редица основни теми като същността на нашето време, интеграция на религиите, подготовка за посрещане на Второто Пришествие, участие в Божествената Сватба, влизане в реалността на Новото Небе и Новата Земя, за идващата нова епоха на Водолея, за Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно, за Рила като един от най-старите духовни университети в света и др. На ниво Духовна школа те не са все още трансцендентни, но са богати и интересни.

 

Нашите Мандала-медитации са все още само “почукване на Портите на Небесния Йерусалим”. Ние правим връзка на Земята с милиони представители на различни духовни традиции, преживяваме човечеството като едно духовно семейство, което е в хармония и връзка с Божествените Учители и въплъщенията на Мировата Женственост, свързани с тях. Тези медитации, провеждани било по време на изгрев Слънце, на духовно пътуване из планината или в други подходящи моменти, са едно предвъзхищение за това богатство, което очаква Новото Човечество: “Око не е видяло и ухо не е чуло, това, което Господ е приготвил за тези, които Го любят” (Коринтяни 2:9).

 

Духовното споделяне в групата е от душа в душа. Участниците обменят богати и фини духовни преживявания, опитности, знания. Връзките между тях са духовно приятелство в действие. От време на време може да има някои физически трудности, леки психични напрежения, но това е истинската школа - не може да има музика само с консонанси, без дисонанси. Дисонансите, обаче, се разрешават в консонанси, следват нови дисонанси, нови консонанси и така се разгръща чудесно музикално произведение; по подобен начин, в една хармонична група всичко се решава естествено, свободно, приятелски и в крайна сметка се достига до чудни решения.

 

Основна задача на тази Духовна школа е разцъфтяване на човешката душа и подготовка за преживяване на Първото възкресение. Участниците в групата, които са на това ниво, получават всичко, от което имат нужда – то е достатъчно богато и интензивно, но като цяло самото духовно пътуване е плавно, неусетно и постепенно.

Това ниво кулминира с преживяване на Първото възкресение и влизане в Небесния свят.

Мистична школа

Второто ниво, Мистичната школа, е влизане в по-високия, Небесен свят. От гледна точка на Пътя на Посветения, това е вече пробуждане на Висшето Аз в човека и път към Второто възкресение. Групата преживява себе си като езотерична мистична група, поканена от Небето за влизане в Царството Божие с многото жилища.

 

Рила от свято място със славни духовни традиции се превръща в духовен Храм - жива мандала, която трябва да се преживее, за да се изкачим в по-високия Небесен свят. Духовното пътуване в медитация из планината е истинско духовно пътуване от свят в свят, за да достигнем реалността на Небесния Йерусалим. По време на тези медитации из планината Седемте езера се осмислят като “модел на чакрите в космичния човек”, Молитвеният връх става вход към Източната Мирова Порта в Небесния Йерусалим, скалите над платото от Кабул до Салоните се превръщат в олтар и ние влизаме в един величествен небесен Храм. С други думи, това вече не е само святото място “Седемте езера”, а Божествен Храм, където ще получим посвещение. Тук можем да си припомним вълнуващата книга на Парамханса Йогананда “Автобиографията на един йогин”, в която се описва посвещението на Лахири Махасая в етерен Дворец в Хималаите, който Божественият гуру Бабаджи е материализирал специално за тази цел. Естествено, тази трансформация на свещената планина Рила в Божествен Храм предполага много богата и фина духовна работа в една Мистична школа по Пътя на Посветения. 

Самата група се превръща в мистична група, водена от Живия Господ, от Божествените Учители и Леон Москона в едно величествено духовно пътуване. Когато групата се изкачва на нивото на Мистична школа, беседите на Леон Москона стават екзистенциални, битийни и носят живи енергии за влизане във висшите духовни светове. Така например, още първата вечер на Събора имахме вълнуваща беседа на тема "Светата Троица в светлината на Второто Пришествие". Тя вдъхнови участниците в групата и очерта темите за молитва и медитация при посрещане на изгревите на Слънцето: Мистериите на Бог Отец, Бог Син като виделината на света; Плодовете на Светия Дух, Божествената Майка и Новата реалност; Завета на Мировия Учител Беинса Дуно; Интеграция на религиите и "Розата на света"; благословенията на Божествените Учители и Божествената Майка. Колективно ние посрещнахме осем изгрева на Слънцето и всеки един от тях беше съвършено неповторим, прекрасен и вдъхновяващ!  Ако Духовната школа е “базовият лагер” на Хималайската експедиция, то Мистичната школа е започване на изкачването и “строеж на междинните лагери” към Божествения връх. Всички духовни активности на групата повишават своите вибрации и водят към влизане в Храмовете на Небесния Йерусалим през една или друга Мирова Порта. Мандала-медитациите не са вече само “Почукване на Портите на Небесния Йерусалим”, а реален опит за влизане в Светия град. Притаили дъх, в състояние на дълбока молитва и благоговение, влизаме в един или друг Храм в Небесния Йерусалим: понякога само в “предверието”, понякога “вътре” в него, а понякога и по време на “службата” в Храма. Храмът в случая е величествената трислойна структура на Творението, разкрита от мировата религия, а “службата” се изнася от самия Божествен Учител в присъствието на посветените от тази традиция (както на Небето, така и на Земята).   Присъствието на Божествените Учители е вече трансцендентно, т.е. не само духовно присъствие, а жива мистична връзка. Тъй като ние реално влизаме в един или друг Храм в Небесния Йерусалим, за да получим посвещението на Божествения Учител в него, то контактът с Учителя е в Дух и Истина. Естествено, първо влизаме в Храмовете, които са ни най-близки – на Христос, на Учителя, на Светия Дух, на Мировата Женственост.

В светилището на Рила като жива мандала ние започваме да преживяваме сливането на Небето и Земята, и влизаме в грандиозната трислойна структура на Творението, разкрита от традицията, чиито Храм в Небесния Йерусалим посещаваме. Споделянията между Леон Москона и участниците в групата, както и между самите участници са духовно-космично приятелство в действие, обмен на енергии, видения, картини, съвместно “рисуване” на духовно-космични платна! Общуването не е само от душа в душа: всички сме като едно цяло, хармонична общност от души, които рисуват заедно една духовна картина, жива фреска в Небесния Йерусалим. Някои от тези картини, плод на колективната духовна работа, читателят може да съзерцава по-долу, при описанието на 15 юли 2002 година, в съчетание с преживяванията на участниците за този вълнуващ ден.

  
Нашето искрено желание е нивото на Мистична школа да бъде нашето ежедневие на Съборите. Тя е жива небесна творческа лаборатория, учение във величествения мистичен Университет в Битието. В нея ние преживяваме посвещенията на Божествените Учители и на въплъщенията на Мировата Женственост, свързани с тях; утвърждаваме се във втория, Небесен, свят от трислойната структура на Битието и чрез директен контакт с Божествените Учители, събуждаме нашето Висше Аз и преживяваме Второто възкресение. Със събудено Висше Божествено Аз ние можем да влезем и в най-високия Божествен Свят, и да сътворим с Божествените Учители и Мировата Майка за слизане на Царството Божие на Земята.

Апостолство в Завета на Истината

Третото ниво в Храма, Апостолство в Завета на Истината, не е даже мистичен университет или школа, а покана и участие във великата Божествена акция, за която говори Учителя.* (*Беинса Дуно, Учителят говори, изд.Алфа Дар 1998 г, стр. 137-138). Тя е свързана с посрещане на Второто Пришествие и с установяване Царството Божие на Земята. Това е Небесната акция, разгръщаща величествения Месиански план за повдигане на човечеството и цялата Земя. Това са Великите Мистерии, свързани с последните две глави на Откровението.

  
Третото ниво ни въвежда в апокалиптичните събития, предсказани за нашето време. Високият ни идеал е Апостолство в Завета на Истината - да отидем на Рила като работници Божии, които са мобилизирани от Небесните светове да извършват Божествена работа на Земята. След като се “изучи” човек, т.е. мине през Духовната и Мистичната школа, той (или тя) отива да работи на “Божията нива”. Христос казва: “Жътвата е богата, а работниците малко” (Матей 9:37-38); "Ако повярвате делата що правя Аз ще правите и по-големи от тях ще правите” (Йоан 14:12). На това ниво ние ставаме Божии работници, които отиват на работа, за да съдействат за просветление на човечеството и на Земята с всички царства на живот в нея. На това ниво ние ставаме Божии работници, които отиват на работа, за да съдействат за просветление на човечеството и на Земята с всички царства на живот в нея. На това ниво ние ставаме Божии работници, които отиват на работа, за да съдействат за просветление на човечеството и на Земята с всички царства на живот в нея.  

Свещената планина Рила се превръща от жива мандала в проекция на Небесния Йерусалим на Земята. Божественият свят се изявява на Земята и се проектира на Рила като в един фокус. В първия случай (първото ниво) е обратно – Рила се проектира във висшите светове като духовен център; във втория случай (второто ниво) физическият свят се слива с Небесния; а в третия случай (третото ниво) Небесният Йерусалим се фокусира на Рила, която става планетарен център.

  
Тогава духовното пътуване в медитация из Рила е пътуване в цeлостността на Творението, където и трите свята са свързани в Божествена хармония. Това е нивото, на което се реализира Богосътворчеството.  Мандала-медитациите са влизане в Центъра на Небесния Йерусалим, където е Престолът на Бога. Те са участие във великата апокалиптична служба в най-високия Божествен свят, за която се говори в Откровението (глава 4). Те са преживяване на Новата Петдесетница и посрещане на Новото Идване на Учителите. В тях ние се сливаме с Христос, Учителя, другите Божествени Учители и въплъщенията на Божествената Майка в съответствие със същността и уникалността на нашето Висше Аз. В подобни Мандала-медитации, например, ние бихме могли да получим кръщение от Космичния Христос, което да ни направи “царе и свещеници” пред Господа (Откровение 1:6 ), служители Божии в Храма на цялото Творение като сътворци на Христос и на Отца. Тези медитации са благословение и покана за участие във великата Божествена Сватба на Небето (Откровение 19:1-9).  Групата се превръща в група от посветени (апостоли, адепти, бодисатви) около Посветения Леон Москона, близка по Дух на групата на Бабаджи в Хималаите (вж. книга на Парамханса Йогананда “Автобиографията на един йогин”). Тя преминава от Храм в Храм в Небесния Йерусалим (символично това е като “материализиране и дематериализиране от връх на връх в Духовните Хималаи”), за да установи пряк контакт с Божествените Учители и въплъщенията на Мировата Женственост, свързани с тях. Беседите на Леон Москона са откровения от Живия Господ за Новия цикъл на съществуване и мистерията на Новия Генезис. Те са получаване на благословения от Учителите за посрещане на Новото им Идване и Богосътворчество с тях.   Духовното споделяне не е вече дори споделяне или рисуване на обща духовна картина. То е съвместно действо, където всеки участва с най-силното, с най-доброто и възвишеното, което е родил творчески в себе си. То е Богосътворчество и духовно-космично приятелско сътворчество при което заедно изнасяме Божествения Кръст на безсмъртието като апостоли на Завета на Истината.   Няма по-голяма радост за душата и Духа на човека от това, да се преживее нов творчески импулс от Господа, озарение, което за първи път еманира от един или друг Божествен Учител, от Мировата Женственост, от Светия Дух. Третото ниво е Богосътворчество! На първото ниво сме събудени души, на второто ниво - хора с разцъфтяла душа и пробуждащо се Висше Аз, а на третото ниво – хора със събуден Дух и Корона от посвещения, готови да приемат новите Божествени импулси и да ги изпратят в света. Това е Апостолство в Завета на Истината!

Б. Духовни активности на трите нива

Дните на Рила се разгръщат в голямо богатство от духовни активности: посрещане Изгревите на Слънцето, Паневритмия, духовно пътуване в медитация из планината, посещение на свети места, беседи от Леон Москона, приятелско общуване и духовно споделяне, вечерни срещи с духовни разговори, молитви-медитации и обобщения за изминалия ден и други. В съответствие с нивото на което се разгръщат (Духовна школа, Мистична школа или Божествена акция), те получават различна форма, съдържание и смисъл. Разбира се, не всички активности през деня са на едно и също ниво в Храма на Духа на Истината. От своя страна самите участници в групата също са на различни нива. Но когато се получават живи Божествени импулси или се достигат духовни върхове, тогава всички участници преживяват, всеки по свой начин, присъствието на Живия Господ.  

 

По-долу ще дадем пример с две от основните форми на духовни активности на Съборите – посрещане изгрева на Слънцето и Паневритмията, които илюстрират възможните три нива в разгръщането на духовната работа.


Изгревът на Слънцето

Изгревът на Слънцето е най-мистичният момент на деня. Преди заминаването на Рила ние се готвихме да посрещнем тези изгреви като изгреви на Духовно-космичното Слънце, което озарява реалността на Новото Небе и Новата Земя.  

Всеки един от осемте изгрева, които ние посрещнахме там беше съвършено неповторим, прекрасен и вдъхновяващ! В основата на утринните молитви-медитации бяха: Завета на Цветните лъчи на Светлината, Откровението на Йоан, молитвите Отче наш и Аве Мария (произнесени на няколко езика), молитви, формули и песни от Учителя, Великият Призив даден на Алис Бейли, различни ключови свещени мантри и формули от мировите религии и др. Чрез тях ние се опитвахме да свържем и трите свята – физическия, Ангелския и Божествения в едно велико духовно единство.

 

В съответствие с трите нива в духовните ни активности (Духовна школа, Мистична школа и Божествена акция), още на първото ниво, като Духовна школа, прониквайки дълбоко в Завета на Цветните лъчи на Светлината, ние се опитвахме да преживеем физическия космос като свят изтъкан от живи духовни енергии. Имаше нещо много вълнуващо в това да се съберем на малкото хълмче до хижата преди изгрев Слънце и да застанем в мълчание, в молитвено състояние и дълбоко преклонение пред великата мистерия на Битието.

 

А когато първият слънчев лъч се показваше, всички ставахме прави с радост и свещени чувства, защото Слънцето е символ на връзката ни с Живия Господ. Постепенно пространството оживяваше и светът започваше да се превръща в духовен свят. Четирите елемента, цялата Земя започваха да вибрират и се изпълваха с Божествено присъствие. Зад всичко видимо – Слънцето, Земята, природата, свещената планина Рила ние съзерцавахме духовната реалност на висшите светове, проектирана и отразена във физическия свят. Аурата на материалния свят наподобяваше обширно море от брилянтни цветни лъчи на светлината, сияещи с целия спектър на дъгата. Така всички светове от троичната структура на Битието ставаха напълно прозрачни, взаимно проникващи се и отразяващи се един в друг. Това беше вълнуващо посрещане на изгрева на Слънчевия Логос, на Христовия Дух, който носи живот и благодат на цялата Земя. С тези свещени мисли и чувства ние влизахме във великата школа на духовния ученик.

 

Постепенно пространството оживяваше и светът започваше да се превръща в духовен свят. Четирите елемента, цялата Земя започваха да вибрират и се изпълваха с Божествено присъствие. Зад всичко видимо – Слънцето, Земята, природата, свещената планина Рила ние съзерцавахме духовната реалност на висшите светове, проектирана и отразена във физическия свят. Аурата на материалния свят наподобяваше обширно море от брилянтни цветни лъчи на светлината, сияещи с целия спектър на дъгата. Така всички светове от троичната структура на Битието ставаха напълно прозрачни, взаимно проникващи се и отразяващи се един в друг. Това беше вълнуващо посрещане на изгрева на Слънчевия Логос, на Христовия Дух, който носи живот и благодат на цялата Земя. С тези свещени мисли и чувства ние влизахме във великата школа на духовния ученик. 

 

За много от участниците в групата, обаче, изгревът на Слънцето не беше само посрещане на Слънчевия Логос, а на Духовно-космичното Слънце във всемира и влизане в реалността на Новото Небе и Новата Земя като Ново Човечество. За тези участници метафизиката на пространството се трансформираше и те сякаш влизаха във втория, Ангелския свят от трислойната структура на Творението. Тогава Рила се превръщаше от свято място във величествен Божествен Храм, където започваше един нов Божествен ден в Битието. Слънцето изгряваше като Духовно-космичното Слънце в Новото Небе, от което лъчат образите на Космичния Христос, на Божествените Учители и въплъщенията на Мировата Женственост, благославящи Творението с велика Божествена Любов, Мъдрост и Истина. Земята се превръщаше в Новата Земя, изпълнена със Свети Дух, която се “облича” в светли дрехи, “приготвена и украсена” като невеста за мъжа си.

 

И наистина, още от първия ден, посрещайки изгрева на Слънцето, изнесохме вълнуваща молитва-медитация, посветена на Новото Небе, Новата Земя и Новото Човечество. В импровизираната Мандала-медитация ние се опитахме да се свържем със Слънчевия Логос и да видим в него образите на Божествените Учители, които разкриват реалността на Новото Небе. След това се свързахме с Мировата Женственост, която обгръща цялата Земя с Дух Святий и я превръща в Новата Земя. В тази реалност хората трябва да влязат като Божествени синове и дъщери със "сърца чисти като кристал, ум светъл като Слънцето, душа обширна като вселената, Дух мощен като Бога и едно с Бога", в съответствие с Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно. Това ще бъде Новото Човечество.

 

Енергиите, които получавахме по време на изгревите на Слънцето бяха живи импулси от Господа, които идваха в нас, за да можем да ги разгръщаме през деня. Очаквахме да изгрее Слънцето, не само като духовни ученици, а като посветени, които, влезли в “скришната си стаичка”, се готвят да посрещнат Живия Господ чрез Христа, Учителя, другите Учители и Божествената Майка. Това беше величествена картина на изгрева на Духовно-космичното Слънце, което праща “светлината на света” за просветление на цялата Земя, на човечеството и на нас самите. По този начин ние влизахме в метафизиката на Новата реалност и се готвехме да се превърнем в “създания нови, причастници на Божието естество”*. (*Учителя, Завета на Цветните лъчи на Светлината, изд.Сонита 1994 г, стр. 72).

 

На това второ ниво, в Мистичната школа, чрез нашите утринни молитви-медитации ние се опитвахме да отворим сърцата си и да преживеем събуждането на нашите души, излъчващи духовния аромат и Божествената светлина на човешките добродетели. Всяка една от добродетелите е свързана с живи цветни лъчи, които изтъкават духовната аура на човека. Така например, любовта лъчезари с бяло-розовите лъчи, мъдростта с златно-жълтите, истината със сините и всички заедно оформят интегралната бяла светлина на Христово-подобното същество. Това беше посрещане на Духовно-космичното Слънце в реалността на Мировата Душа.

 

На третото ниво, в най-високия Божествен свят Завета на Цветните лъчи на Светлината ни въвеждаше в реалността на Творението като океан от Жива Светлина и в мистерията за Бога като Любов, Мъдрост и Истина. Чрез молитви-медитации върху Божествената демиургична светлина ние се опитвахме да се свържем със седемте Божии Духове, "които са разпроводени по цялата земя" и да се слеем с Живия Господ. В такива върховни състояния на съзнанието ние преживявахме цялото Творение, с всички светове в него, като величествен Храм Божий и правехме връзка с Божествените Учители и въплъщенията на Мировата Женственост.

 

На това трето ниво нашите утринни молитви-медитации бяха свързани с мистичната трансформация на физическото време-пространство-материя в метафизичната реалност на Духовния океан от Светлина, Музика, Свещено Слово, Божествени архетипи. Всяка утринна молитва-медитация ни въвеждаше в един нов Божествен ден със своето уникално Божествено присъствие и творчески задачи.

 

Чрез тях ние получавахме живите импулси и благословения от Господа за нашето "метафизично и метаисторично" пътуване през деня. Метафизичният аспект беше свързан с духовното ни изкачване все по-високо и по-високо във вертикалната структура на Творението. Метаисторическият аспект ни включваше все по-пълно във великите духовни мистерии при разгръщането на Индо-европейския еволюционен цикъл на човечеството. Така всеки един ден от Събора беше истинско духовно пътуване към висшите светове във великия кръговрат на духовно-космичния живот и участие във великата Божествена акция за слизане на Царството Божие на Земята.

 

Нашите утринни молитви-медитации при посрещане на изгревите на Слънцето бяха прототип на живот в Царството Божие на Земята, когато ще живеем в присъствието на Божествените Учители, на Божествената Майка и на мириади светли същества. Ние се опитвахме да осъзнаем цялото Творение като Храм Божий и да влезем във великата Божествена Служба, която се извършва около Престола на Господа (Откровение, глава 4). В тези Божествени служби се готвехме за посрещането на Новата Изява на Божествените Учители и за участие в Божествената Сватба.

 

Посрещането на изгревите на Слънцето и на трите нива едновременно за нас беше работа за слизане на Царството Божие и за установяване на Небесната Църква тук, на Земята. Това означава превръщане на цялата планета, с всички Царства на живот в нея, в Храм Божий. В този храм посветените извършват Божествена литургия със своите молитви и медитации, както и с цялостния си начин на живот. Така те влизат в Небесната Църква и я установяват на Земята.

  

Паневритмията

Всяка Паневритмия на Съборите беше чудесна, с удивителен аромат и своеобразност. В същото време се наблюдаваше и съвсем определена тенденция: ние навлизахме все по-дълбоко в езотеричните измерения на Паневритмията, свързвайки я със Завета на Цветните лъчи на Светлината, с Пентаграма, с Небесната музика, с Живото Слово на Учителя. По този начин ние възлизахме към висшите светове, преживявайки Първото и даже Второто възкресение, за да достигнем до мистерията на Паневритмията като Божествена акция в трите свята.* (* В книгата Второто Пришествие се описват цели и задачи на Паневритмията, свързани и с трите нива на духовна работа с нея (вж. Паневритмията-двери към Райската градина)

 

Учителя споменава, че “Паневритмията има още по-висши форми, които ще бъдат дадени по-късно с развитието на човечеството”*. (* Леон Москона, Второто Пришествие, изд.Божествена Дъга, 1998 г., стр. 250 –251). Това е вярно не само по отношение на новите движения, новата музика и новото слово, които ще дойдат; то е вярно също и за задълбочаването на нашето разбиране и разкриването на нови езотерични измерения на Паневритмията. Тя може да се тълкува и като планетарно действие. Сам Учителя многократно е говорил за магичната мощ на Паневритмията като танц, оказващ въздействие върху природата, планетата Земя, човешката цивилизация и дори върху съдбите на култури и нации.”

 
Ако навлезем дълбоко вътре в себе си и проникнем в тези нови измерения на Паневритмията, ние ще се докоснем до нейните по-висши форми, които “ще бъдат дадени по-късно с развитието на човечеството”. Това са мистерии, които идват за първи път тук, на Земята. Във всяко нейно движение можем да видим проектирани и трите свята от вертикалната структура на Творението. Упражненията са архетипи – всичко е въпрос на издигане на нашето съзнание и така да наситим едно или друго упражнение със съответните живи енергии. За нас това не са нови движения, нова музика, нови думи. То е насищане с по-дълбоко разбиране за всяко упражнение и влизане в Светая Светих на Учението и Делото на Учителя, което е част от великия Божествен Месиански план.
  

Паневритмията е сърцевината на цялото учение на Учителя и затова можем да тълкуваме нейните упражнения най-малко с три основни ключа:

 

- като празнуване на връзката между пролетта в природата и духовно-космичната Пролет, която създава изключителни Божествени възможности за разцъфтяване на човешката душа и за влизане в по-висшите духовни светове;

 

- като духовно пътуване в живота на ученика с цел отваряне на чакрите и преживяване на земния живот като велика Духовна школа;

 

- като Небесно действо на Земята, целящо свалянето на реалността на Царството Божие, пречистване и преобразуване на цялата планета.

 

Всъщност тези три ключа отговаряха на целите и задачите на Паневритмията на трите нива в духовната работа - като Духовна школа, като Мистична школа и като Божествена акция. Така например, на първото ниво чрез Паневритмията ние преживявахме влизане в дховно-космичната Пролет на нашите души. За нас Паневритмията беше свещен “танц-Богослужение” за връзка с живата природа, със Земята, със Слънцето, с всички събудени души по света. Даже на това ниво нашите Паневритмии бяха истински духовен празник.

 

Разбира се, за много от участниците в групата почти всяка Паневритмия по най-естествен и хармоничен начин започваше в атмосферата на духовно-космичната Пролет и постепенно преминаваше в “танц-духовно пътуване” в Пътя на ученика, т.е. чрез Паневритмията ние влизахме в Мистичната школа на Духа. Ярък пример за Паневритмията като Мистична школа беше 12 юли 2002 г., Денят на Учителя. Преди да започнем да я играем на брега на Третото езеро, Леон Москона разви идеята за Паневритмията като духовен път: интерпретира Паневритмията като духовно пътуване във висшите светове, за да можем да отворим нашите чакри, да получим Първото и дори Второто възкресение. Интересно е да се отбележи, че предишната вечер небето беше забулено в гъсти облаци, но след нашата дълбока молитва-медитация изведнъж Молитвеният връх блесна в светлина. Картината беше поразителна. Тогава почувствахме, че получаваме благословението на Учителя за следващия ден. И наистина изиграхме Паневритмията по един много вълнуващ начин като духовно действо за разцъфтяване на човешката душа. За много от участниците тази Паневритмия беше събитие, а Денят на Учителя се превърна във вдъхновен празник.

 

Имаше още няколко Паневритмии на това високо мистично ниво. Едната беше свързана с Мировата Женственост и Идването на Новата Ева (четвъртък, 11 юли 2002 г.), а другата активира Завета на Цветните лъчи на Светлината, където всеки отделен лъч беше велика Духовна школа в Пътя на ученика и чрез Паневритмията даваше своите плодове (сряда, 10 юли 2002 г.).

 

За Паневритмията на третото ниво, като Божествена акция, може да се напишат много вълнуващи думи. Всъщност, Учителя Беинса Дуно и Небето ни благословиха да изиграем Паневритмията като част от великата Божествена акция за слизане на Царството Божие на Земята. Това именно стана в понеделник, на нашия последен заключителен ден на Събора. Тогава ние отворихме, може би за първи път след заминаването на Учителя, третото измерение в Паневритмията, като планетарна акция, с цялата му сила и величие (вж. по-долу Завъртяване Колелото на Делото). Някои силни моменти за издигане на Паневритмията на това ниво ние преживяхме преди това: например в Деня на Учителя (петък, 12 юли 2002 г.), в неделя (14 юли 2002 г.), когато чрез Паневритмията влязохме в Райската градина и много от участниците имаха вълнуващи опитности, свързани с Първото възкресение. Аз лично имах една изключителна Паневритмия във вторник (9 юли 2002 г.), когато за мен тя се превърна и в Мандала медитация.

 

Без съмнение обаче нашата Паневритмия на 15 юли 2002 година, последния ден на Събора, беше едно истинско духовно-космическо действо от планетарен мащаб. Всъщност това е истинската космична Паневритмия, дадена от Учителя като сила за преобразуване на човека, обществото, културата и Земята, като сила за влизане във великия духовно-космичен ритъм на Битието. Без преувеличение може да се каже, че нашата последна Паневритмия беше влизане в Центъра на Пентаграма, получаване на Плода на Духа от последната глава на Завета на Цветните лъчи на Светлината и участие във великата Божествена акция на Всемирното Бяло Братство като сътворчество с Божествените Учители и въплъщенията на Мировата Женственост.

* * * * * 

По-горе дадохме два примера за разгръщане на духовните активности на Събора на трите нива. Естествено, описанието и на останалите основни духовни активности като духовно пътуване в медитация из планината, посещение на свети места, беседи от Леон Москона, приятелско общуване и духовно споделяне, вечерни срещи с духовни разговори, молитви-медитации и обобщения за изминалия ден и други са много богата и интересна тема. По принцип, ако погледнем всеки един от компонентите на нашата духовна работа от гледна точка на трите нива се получава много богата динамична картина. Някой път в един ден даден елемент е на едно ниво, друг е на друго ниво, защото всичко е живо и ние сме в Храма на Творението, в Духовните Хималаи. Това е да се влезе в целостността, да пламне цялата вертикална структура на Творението, да пламне цялата метафизика, да пламне цялата метаистория на Индо-европейския цикъл.

 

И тъй, Новите Рилски Мистерии се разгръщат в Храма на Духа на Истината на Южната Мирова Порта в Небесния Йерусалим. Рила става фокус на най-високия Божествен свят и в нея слиза апокалиптична енергия, която се излъчва по целия свят. Ние израстваме на ниво посветени, адепти, Божествени ученици, бодисатви, апостоли на Завета на Истината.

 

Новите Рилски Мистерии са завършване на целия Индо-европейски цикъл в историята на човечеството и влизане в Нов цикъл на съществуване - в реалността на Новото Небе и Новата Земя като Ново Човечество. Там ние ще живеем с Божествените Учители и Божествената Майка, а това означава да сътворим заедно с тях. Новите Рилски Мистерии носят апокалиптичния импулс на Богосътворчеството.

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved