Back to: Bulgaria България 

 

Мисия “Второто пришествие” 

България

 

През последните шест месеца Мисията в България се разви много бързо. Някои от основните събития бяха: Духовни празници от Коледа до Богоявление.   Представяне на брошурата “Новата епоха на Светия Дух и България.

Разширен семинар във Варна.  Посветителен цикъл от шест лекции: “Новото Битие” (Посвещението на Светия Дух). Тук ние представяме резюме на някои от главните духовни теми разработени през последните шест месeца в Мисията.

  

Апокалиптичната драма на нашето време

Сега човечеството се намира в епохата на Второто пришествие. Това означава, че времето за големия избор и Съдния ден вече идва. Ще изберем ли градивния път на еволюция към по–висока степен на съзнание, пътя на завръщане в Царството Божие и реалността на Новото Небе и Новата Земя или деструктивния път на инволюция, водещ към войни, екологични катастрофи и саморазрушение?

Забележка:   В тази интернет страница, Мисия Второто пришествие, и в книгата Второто пришествие, много аспекти на това критично време в живота на човечеството (такива като Светият град, Meсианският план, Второто пришествие, Божествената женственост, Деветстепенният път на Божествената дъга и т.н.) са описани с много по-големи подробности. 

По своята същност, голямото видение на Св. Йоан за "Светия град, Новия Йерусалим, слизащ из Небето от Бога" (Откровиение 21:2) разкрива реалността на Царството Божие с многото жилища. Всяка една от дванадесетте порти в него е порта на една или друга световна религия, водеща към Светия град. Нещо повече, Новият Йерусалим е като колосална метафизична зодиак - мандала. Тази величествена зодиак – мандала разкрива целия исторически цикъл на Индо–европейската цивилизация от последната Златна епоха (в индуистката традиция с Рама, седемте Риши и Кришна) до идването на новата Златна епоха.

В съответствие с метафизиката на  Мандалата на Небесния Йерусалим, ние живеем в единадесетия час на този огромен исторически цикъл, продължаващ вече повече от 10 000 години. Сега трябва да отворим Южната Мирова порта, символизираща завръщането в Царството Божие с неговите много жилища и влизането в новата Златна епоха. Така ще започнем нов цикъл в нашата духовна еволюция като Божи народ на Земята. 

От духовната литература ние знаем за предишните велики епохи в човешката еволюция, такива като Атлантската, Лемурийската и други, които са завършили с катастрофа. Краят на нашата метаисторическа епоха е огромно предизвикателство пред съвременното човечество. Ще съберем ли плодовете на всички велики духовни традиции в Индо-европейската епоха или ще се провалим на изпита, както се е случило по време на Атлантската и Лемурийската епохи.

Трудно е да си представим по-критично и по-отговорно време за човечеството. Това е метаисторическата кулминация на целия Индо-европейски цикъл, който ще завърши или с духовно възкресение (и издигането към нов цикъл на еволюция) или с духовна катастрофа и започването на еволюцията отначало (както е в случая с Атлантската и и Лемурийската цивилизации).

Тази кулминация в края на цикъла е предвидена от всички Божествени Учители, светии и пророци. Ето защо в почти всички мирови религии има толкова богата митология за Края на света, Второто пришествие, Съдния ден, Завръщането в Царството Божие, Новата реалност и т.н. Образно казано, в зависимост от своя избор човечеството като цяло или ще пропадне в “черната дупка” на саморазрушението, или ще се слее с Първоизвора на светлината, новораждайки се за живот в Новото небе и Новата земя.

Очевидно нищо от миналите столетия и хилядолетия не би могло да се сравни с този апокалиптичен момент на края на Индо–европейския цикъл. От една страна, това дава огромни възможности и благословения за духовно новораждане и възход, а от друга страна, изправя човечеството пред опасността от колосална катастрофа. Ако си вземе изпита, човечеството ще влезе в качествено нов цикъл на еволюция в реалността на Царството Божие и ще заживее като Божи народ (човешко – ангелска раса) на Земята. Ако се провали обаче, то няма бавно да слезе през цикъла на инволюция, както е описан в Мандалата, а ще пропадне директно през надира на Мандалата, влизайки в преизпълнен с болка адски цикъл на кармично страдание, след което бавно ще се реорганизира към нови възможности за духовна еволюция едва след стотици или хиляди години. 

В това критично време за човешката история всяка нация има важна роля в съответствие с нейната Божествена същност. Всяка нация има своя Национална Душа, която е като букет от човешки добродетели, развивани от нея по време на вековете и изразявани чрез религията, морала, изкуството и науката. Всяка нация има уникален принос към съкровищницата на човешките добродетели, които ще залегнат в основата на новото човечество. А всички заедно, нациите образуват същността на човешката раса в сърцето на Бога, в реалността на Мировата Душа. Нещо повече, всяка нация има и свой Национален Дух, който я води и определя нейната съдба съобразно с Божествения план. Всяка нация има мисия, която се разгръща в течение на векове и хилядолетия и Националният Дух - еманация на Мировия Дух – е вдъхновителят на тази мисия. “Земните царе”, за които се говори в Откровението (глава 21: 24) са Националните Духове-Водители, които държат ключовете към духовното богатство, събрано от всяка нация в продължение на нейния исторически път. Така, когато дойде времето за кардинална духовна промяна, всяка нация трябва да активира своята Национална Душа и Дух – Водител, за да участва в позитивния изход от “апокалиптичната криза”. Само по този начин човечеството ще може да се завърне в Царството Божие, където “земните царе ще донасят в него своите славни неща." (Откровение 21: 24).

  

Мисията на българския народ

За да разберем мисията на българския народ, трябва да отворим Книгата на Живота, където поколение след поколение той е записвал своите славни духовни дела. Когато започнем да четем тази книга, ние разбираме, че българският народ се е подготвял от столетия и хилядолетия за великото метафизическо събитие – идването на Мировия Учител Беинса Дуно, който донесе Божественото учение за новата епоха на Водолея, епохата на Светия Дух.

Можем да сравним мисията на българския народ с тази на избрания еврейски народ в миналото, на който са били дадени Стария завет от Всемогъщия Бог и задачата да отвори нова страница в историята на човечеството. Мисията на еврейския народ е трябвало да бъде увенчана от идването на Месията, който ще поведе своя народ към Обетованата Земя, към живот вечен в Царството Божие. Ако погледнем родословното дърво на Исус в Евангелието на Матей (42 поколения) и на Лука (77 поколения), ще разберем големия метаисторически процес в развитието на еврейския народ, през който той е преминал, за да се подготви за идването на Спасителя. Наистина вълнуваща и вдъхновяваща задача е да се чете Книгата на живота на еврейския народ, изпълнена със славни страници за велики посветени, пророци и царе - проявление на уникалната Национална душа, воден от уникалния Национален Дух – Водач, в изпълнение на Божествената си мисия. (За повече подробности можем да се обърнем към удивителната интерпретация на Евангелията и на Откровението от Рудолф Щайнер).

По подобен начин дълбоко вълнуващо е да се осмисли историята на българския народ, подготвящ пътя за идването на Мировия Учител, за да продължи делото на Христос и за да разкрие в подробности неговото Учение за новата епоха на Водолея. Тука можем да споменем имената на много посветени, светии и праведни хора (такива като св. св. Кирил и Методи, св. Иван Рилски, основателя на движението на Богомилите – Боян Магът и много други), които подготвят в хода на историческото развитие на българския народ пътя за идването на Мировия Учител Беинса Дуно. Има богата литература, описваща в подробности славната българска духовна история, която води към чудото на раждането и живота на Учителя в България.

От метафизическа гледна точка Мисията на Учителя Беинса Дуно е да отвори Източната Мирова порта, въвеждаща в Небесния Йерусалим, в Царството Божие с "многото жилища". Само по себе си това е едно от най–великите метаисторически събития в човешката еволюция, сравнимо с отварянето на другите Мирови порти, особено на Портите на четирите кардинални точки на  Мандалата на Небесния Йерусалим. По принцип, идването на Спасителя Исус Христос е най–великото метаисторическо събитие в живота на човечеството, защото той обърна колелото на човешката инволюция в еволюция, така че всеки, който вярва в него, да може да поеме по възходящия духовен път, водещ към живот вечен. Но идването на Мировия Учител, който постави началото на епохата на Светия Дух, на духовно–космичната пролет, е също велико метафизично събитие в човешката история. Това е Златният век на българската духовна култура.

От тази гледна точка ние можем да хвърлим светлина върху цялата история на българския народ, неговото минало, настояще и бъдеще, когато българската нация ще изпълни Божествената си мисия и ще поднесе “духовните си богатства пред Трона на Бога" (Откровение 21: 26). Приемането на Божественото учение на Учителя Беинса Дуно, прилагането му и неговото разпространение по целия свят е кулминацията на мисията на българския народ.

Идването на Мировия Учител Беинса Дуно сред българския народ е велико благословение, но то носи и голяма отговорност. Сега българският народ е изправен пред огромно изпитание. Ще приеме ли, ще приложи ли и ще разпространи ли сред другите народи Божественото Учение на Учителя Беинса Дуно? Очевидно благоденствието, просперитетът и духовната еволюция на съвременния български народ зависят от успешното изпълнение на тази Божествена задача. Нека се надяваме, че той ще се мобилизира и ще изпълни своята Божествена мисия и по този начин ще постави началото на ново велико културно възраждане, духовно събуждане и Божествено възкресение, воден от Мировия Учител Беинса Дуно.

Тук е важно отново да подчераем, че всяка нация има своя велика Божествена мисия, която определя нейната духовна еволюция. Ние споменахме еврейския и българския народ с техните Божествени мисии, но ние бихме могли да разкрием удивителни аспекти на мисията на ирландския, на руския, на швейцарския и други народи. Например някои идеи за мисията на ирландския народ са дадени в ирландската страница. Мисията на руския народ е разкрита от великия мистик Данаил Андреев в неговата монументална книга “Розата на света”. Понеже нашето време е толкова критично за еволюцията на човечесвото, много нации трябва да отворят своите Книги на живота, за да възкресят Божествените дела в тях и да осъществят Божествените си задачи, свързани с духовното новораждане на съвременното човечество.

 

Учението и Делото на Мировия Учител Беинса Дуно   

Мисията на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) е да отвори епохата на духовно-космичната Пролет на Земята и да осигури практическо знание за въздигането на човечеството към Царството Божие. Според Учителя Беинса Дуно, цялата човешка култура е като житно зърно, което сега започва да покълва от тъмнината на материалния в светлината на Божествения свят. Тази трансформация оказва влияние на всичките три нива на живота – микрокосмоса на човешкото същество, космоса на човешката култура и макрокосмоса на Творението. В изпълнение на своята Божествена задача Учителят Беинса Дуно въвежда Пътя на Ученика за новата епоха на Водолея. Той разкрива основните черти на идващата “слънчева култура” и метафизиката на реалността на Новото Небе и Новата Земя. Духовното наследство на Учителя Беинса Дуно включва повече от 7 000 беседи (около 100 000 страници текст), над 150 оригинални песни, кръговия танц Паневритмия, стотици духовни упражнения и задачи, както и практически съвети за всеки аспект на човешкия живот на Земята. 

Двадесет и две години Учителят Беинса Дуно води велика Духовна Школа, която става естествена и органична част от ежедневния живот на неговите ученици на Земята. Той благослови човечеството със Завета на цветните лъчи на светлината, въведе принципите на Божествената Музика и разкри силата на свещенното Слово чрез много молитви, формули и песни – някои от които на най-древния език на Земята, Ватан, който произлиза от предишната Златна епоха. Кръговият танц Паневритмия, създаден от Учителя, е нов вид духовна практика за епохата на Водолея. Той е портата, която ни води към реалността на Царството Божие и включва в себе си Божествена музика, Цветни лъчи от духовна Светлина и Свещени слова. Паневритмията отразява духовно-космическия танц и ритъм на живота във всички нива на Творението, тя е земният образ на хармонията и музиката на небесните сфери. Една от основните идеи в Учението на Учителя е за идването на Новата Ева, обобщен образ на Мировата Женственост, която ще преобрази целия земен живот на човечеството.

Учителят Беинса Дуно е олицетворение на Мировия Учител, който отваря Източната Мирова порта на Небесния Йерусалим. Посвещението на Учителя донася духовно-космичната Пролет, когато душата разцъфтява и цялата земя се изпълва с нови духовни вибрации. По време на тази фаза на еволюцията, Божественият Дух се изявява като Миров Учител, който извежда човечеството от сянката на материалното съществуване и го въвежда в светлината на духовното Слънце. В космичната Пролет духът и материята са отново в равновесие (както в космичната Есен), но на еволюционна основа, т.е. засилва се проявата на духа в материята. В резултат на това, метафорично казано, целият космос започва духовно да "разцъфтява".

В този метафизичен сезон посвещението на Учителя Беинса Дуно проправя Пътя на Ученика през макро-космичната порта на Битието. Това посвещение разкрива всяко явление в живота като продукт на дълга еволюция във времето и по този начин развива знание за Бога и Неговия величествен План за разгръщане на Творението. Така пътят на посвещението на Мировия Учител Беинса Дуно ни свързва с макро-явленията в Битието и ни води през макро-света до същността на Творението. Като резултат, посвещението на Учителя осветява огромно богатство от духовни светове и разкрива мистерията на Първопричината – Бог като вечна Любов, безкрайна Мъдрост и абсолютна Истина.

Пътят на Ученика в учението на Учителя Беинса Дуно и разцъфтяването на човешката душа се символизират от Житното Зърно. Това е семето, посадено от Христос, което в плодородна почва и с помощта на Учителя израства в небесния свят. Житното Зърно олицетворява духовната еволюция на човека, който прораства от “тъмната земя” в Божествения свят. Езотеричното значение на този символ се състои в това, че ние трябва да умрем (като его-личности) за земния живот, за да можем да се родим в Божествения свят, където нашите души ще разцъфтят и ще родят много плодове. В много беседи, например в Разцъфтяването на човешката душа, Учителят използва житното зърно като символ на саможертва, смирение, търпение, преодоляване на трудностите, вътрешна работа, на процес на растеж и органична трансформация.

Учителят, в много случаи е казвал на своите ученици за работата си: “Моята задача е да ви предам Божественото учение за Новата епоха. Вашата задача е да приложите това Учение и да го предадете на българския народ. Задачата на българския народ е да го приеме, да го приложи и да го предаде на човечеството”. Така българският народ ще изпълни предначертаната си Мисия от Бога!

 Духовният Път и Мисията на Леон Москона

Леон Москона е избран от Мировия Учител Беинса Дуно, за да разпространи неговото Учение и Дело в различни страни, да разкрие дълбоките му езотерични измерения и да работи за отварянето на Южната мирова порта на Небесния Йерусалим. В изпълнение на тази Божествена задача през 1972-73 г. Леон Москона пренася за първи път Учението на Учителя и Паневритмията в Русия. Това е емоционална, драматична и вдъхновяваща история, която заслужава специално внимание.
След разпространието на Учението и Делото на Учителя в Русия много руснаци започват да идват в България, за да се приобщят към Великото Всемирно Бяло Братство.

В България Леон Москона, с приятели от Братството, при голям личен риск, спомага за изучаването и практикуването на Учението на Учителя Беинса Дуно от руски и западни групи (по-специално в периода 1983-84-85 г.). Независимо от ограниченията на комунистическото управление, Небето и Учителят Беинса Дуно закрилят тези посещения, които дават много духовни плодове.

През 1982-85 г., Леон Москона, в резултат на редица духовни и мистични преживявания, получава просветление за Царството Божие с неговите много жилища. Това просветление приема образа на огромна метафизична Зодиак-Мандала, Мандалата на Небесния Йерусалим. В нея Мировият Учител Беинса Дуно отваря Източната мирова порта на Светия град, тази на духовно-космичната Пролет, като по този начин донася ново посвещение от Живия Господ в живота на човечеството.

Отивайки на Запад през 1986 г., Леон Москона разпространява Паневритмията и Мандалата на Небесния Йерусалим в много страни и духовни центрове в Англия, Ирландия, Швейцария, САЩ, Франция и Германия. Например, той за първи път въвежда Паневритмията във Финдхорн (Шотландия). Някои от тези вдъхновяващи събития, свързани с Паневритмията са: Паневритмията в Хармоник Кънвърджънс в Гластънбъри (Англия, 1987 г.) с участници от всичките пет континента; деветдневната школа по Паневритмия в Северна Ирландия (1990 г.); празникът в Швайбеналп, Швейцария, в центъра на Алпите, където Паневритмията се играе от повече от 100 човека (1991 г.); Паневритмията в четирите краища на Съединените щати, по свещенните за американските индианци места, и при "метафизичната порта към по-високите светове" в Чикаго (лятото на1988 г.); Паневритмията във Феникспарк в Дъблин и на редица свещени места в Ирландия (Глендалак, Тара, Греанан Даут, Слейн и др.).

Заедно с Паневритмията, Леон Москона води много Мандала- медитации, въвеждайки хората в реалността на Небесния Йерусалим. През 1995 г. той публикува Книгата Второто пришествие със специални глави посветени на Езотеричните измерения на Паневритмията и на Mандалата на Небесния Йерусалим, където Бог Кришна, Просветленият Гаутама Буда, Господ Исус Христос, Мировият Учител Беинса Дуно и Светият Дух отварят кардиналните порти на Царството Божие с неговите много жилища.

За да представи Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно като част от великото духовно богатство от посвещения на човечеството и още повече като ново Посвещение от Живия Господ, Леон Москона създава специален "метаезик", който дава възможност да се опишат всички велики посвещения. Чрез този "метаезик" той въвежда съответно Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно в общочовешката култура. Така Леон Москона допринася изключително много за изпълнението на Мисията на българския народ и за разпространението на Учението и Делото на Учителя Беинса Дуно по света. Сега, съвсем определено може да се каже, че великата традиция на Мировия Учител Беинса Дуно е обновена, засилена, даден й е нов импулс и тя блести с Божествена светлина за цялото човечество.

Духовният път и Мисията на Леон Москона се ръководят от Великото Всемирно Бяло Братство. Те са свързани със задълбочаване в езотеричните измерения на Учението на Учителя Беинса Дуно и разпространението му по целия свят. Нещо повече, продължавайки Божествената работа на Мировия Учител Беинса Дуно, Мисията на Леон Москона води към отварянето на Южната Мирова порта на Светия град.

В съответствие с метафизиката на Мандалата на Небесния Йерусалим, отварянето на Южната Мирова порта символизира завръщане в Царството Божие с неговите много жилища, влизане в Новата Златна епоха и започване на нов цикъл в духовната еволюция на човечеството като Божи народ на Земята .

Всъщност отварянето на Източната Мирова порта е свързано с първото възкресение, докато отварянето на Южната Мирова порта ще бъде свързано с второто възкресение, т. е. събуждането на висшето Аз и навлизането в най–високите Божествени светове. Този процес е свързан с езотеричните измерения на Паневритмията, вътрешния кръг на Пентаграма и мистичните дълбочини на Завета на цветните лъчи на светлината. Тази посветителна работа се разгръща в нов тип общност – духовно-космичното приятелство, с нов начин на живот. Той ще включва не само посрещане на изгрева на слънцето и духовни екскурзии в планините, но и посрещане на изгрева на духовно-космичното Слънце и екскурзии в "духовните Хималаи". Тогава ние ще можем да встъпим в Пътя на Посветения и да влезем в духовен университет на Земята.

Отваряйки Източната Мирова порта, Учителят Беинса Дуно поставя началото на епохата на духовно-космичната Пролет. Благодарение на неговата Божествена работа ние наближаваме епохата на духовно-космичното Лято и установяване на Новия Златен век, реалността на Царството Божие на Земята. За да установи Царството Божие на Земята с неговите много жилища, човечеството трябва да възкреси и да интегрира всички духовни традиции в човешката история. Това ще стане чрез Светия Дух, Който ще разкрие целостността на Царството Божие, т. е. Новият Йерусалим с неговите дванадесет порти, както са описани в Откровението. С други думи, Светия Дух ще даде ключовете за интеграцията на всички религии и за установяване на Нова Световна религия, която просто ще бъде начин на живот в реалността на Новото Небе и Новата Земя. За участие в изпълнението на тази Божествена задача Леон Москона е бил благословен да получи Посвещението на Светия Дух.

Новият начин на живот, който иде, е сътворчество с Бога. В светлината на Откровението на Йоана това означава покана за участие в Божествената Сватба между Космичния Христос и Неговата Невеста, Новия Йерусалим (Откровение 19: 7; 21: 2). Всъщност това е единението между универсалния мъжки и женски принципи в Творението, между Мировия Дух и Мировата Душа, в резултат на което ще се осъществи реалността на Новото Небе и Новата Земя. Влизайки в Светия град през Южната Мирова порта, човечеството ще завърти колелото на Божествената Истина и ще работи за слизане на Царството Божие на Земята като сътворец на Бога.

 Посвещението на Светия Дух

Светият Дух крепи цялото творение като Храм Божи и разкрива резултатите на духовната еволюция на човечеството (в Индо-европейския цикъл). Светият Дух е този, който отваря Южната Мирова порта на Светия град. Следователно, за да влезем в Небесния Йерусалим през Южната Мирова порта ние трябва да получим Посвещението на Светия Дух.

Светият Дух, както и Бог Кришна, отваря Южната Мирова порта на Светия град, но в идващия Нов Златен век. Светият Дух, третото лице на Светата Троица, е идеално-обективната същност на всички сътворени светове. Докато Христос действа в дълбините на космичната Зима като идеално-субективен универсален принцип, произхождащ от Бога, Светият Дух има максимално влияние върху хората през епохата на космичното Лято, когато човечеството се развива в пряка връзка с Бога, под ослепителната светлина на духовно-космичното Слънце. Тази епоха представлява завръщането към Златния век. Ето защо и Кришна, и Светия Дух отварят Южната Мирова порта на Мандалата. Човечеството, подобно на “Блудният син” ще се завърне отново в Царството Божие, но обогатено с духовен опит, извлечен от неговата еволюция на Земята, с импулс да поправи своите грешки и да превърне цялата Земя в Райска градина. Следователно посвещенията на Кришна и на Светия Дух имат различни нюанси: посвещението на Кришна е единение с Бога като велика Божествена Светлина, докато посвещението на Светия Дух е живот и творчество в Бога. То въвежда хората в Небесния Йерусалим, чрез изграждане на целия живот като Божествен Храм, където Светият Дух идва да живее завинаги.

Символът, който се свързва с посвещението на Светия Дух, е Гълъбът. Когато човешките същества родят Христовия импулс в себе си и възлезат от материалния свят към небесните сфери, те ще могат да летят като свободни Божествени души – небесни птици –из цялата духовната Вселена. От друга страна, посвещението на Светия Дух се осъществява, когато хората изградят себе си и целия свой живот като Божествен Храм. В този храм Божият Дух като Божествен Гълъб идва да живее завинаги. Той носи всички плодове на Духа като ”любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, верност, кротост, въздържание” (Послание към Галатяните 5:22) и много други. В посвещението на Светия Дух тези плодове са увенчани със святост, Божествена пълнота и съзидание.

В светлината на Посвещението на Светия Дух митологиите на всички духовни традиции ще се активират и ще ни въведат в необятно поле за духовна работа. Понастоящем хората, за да оцелеят и преживеят във физическия свят, трябва да работят много конструктивно чрез своите социокултурни структури във всички области на живота. Когато човечеството влезе в реалността на Царството Божие, то ще трябва да работи точно толкова конструктивно и в духовния свят. Задачите там са наистина грандиозни - да преобразим живота си, да поемем по Девестепенния път на Дъгата, да оздравим, пречистим и просветлим земята, да трансформираме земната култура в небесна, да участваме в Божествената служба на небесата и т.н. Преди две хиляди години Исус Христос каза: "Жетвата е богата, но работниците са малко." Колко по-верни са тези думи за идващата нова епоха на Светия Дух!

Чрез Посвещението на Светия Дух на човеството като цяло ще бъде дадена грандиозна Божествена задача: да преобрази себе си и да превърне земята в Райска градина. В изпълнението на тази задача всеки ще намери своето собствено място и ще получи неограничени възможности за реализация и себеосъществяване. Образно казано, Светият Дух ще благослови всеки човек на земята с най-подходящата "духовна професия". Конструктивната работа на материално и на духовно ниво ще бъде органично цяло и ще формира реалността на човешкия живот на земята. Така Посвещението на Светия Дух ще отвори книгата на Новия апокалипсис - Книгата на живота , в която ще бъдат вписвани преображението, сътворчеството и божественото посредничество на човечеството. Век след век народите ще вписват в нея славните страници на сътворяването на новата реалност тук на земята.

Съвременните религии, които сега са специфични форми за преклонение и връзка с Бога, ще се превърнат в органична част от ежедневния живот на хората в Царството Божие. От тази гледна точка идващата Нова световна религия изобщо няма да бъде религия в съвременния смисъл на думата. Тя ще въведе нов, небесен, начин на живот в Божествена любов, радост, мир, мъдрост и истина, установявайки реалността на Царството Божие на земята. Така Новата световна религия идва не да замести съществуващите религии, а да изпълни техните заветни духовни цели.

Новият Божествен творчески акт, който носи Посвещението на Светия Дух, ще промени цялата ни представа за света. В резултат на Второто пришествие и влизането в реалността на Новото небе и Новата земя, разбирането на света ще бъде различно. Тази промяна е подобна на будисткото просветление, след което физическият свят си остава същият, но просветленият го вижда по съвършено различен начин.

Посвещението на Светия Дух е Завет на възкресение и безсмъртен живот в Царството Божие. Завършвайки напълно метаисторическия цикъл на духовния живот на човечеството на Земята, чието начало е било поставено от Първото пришествие на Учителите, Светият Дух ще възкреси всички "праведни духовни дела" на вярващите от различните традиции през вековете. По принцип този метаисторически цикъл не може да бъде завършен, без да се обозре цялата историческа еволюция на духовните традиции, които изграждат различните храмове в Небесния Йерусалим. Ето защо, когато при Второто идване на Учителите храмовете в Светия град се разкрият в своята пълнота, тогава, съзерцавайки ги в един единствен акт на просветление, ние всъщност възкресяваме духовния живот на човечеството през цялата му земна история.

В новия цикъл на еволюция, в реалността на Новото Небе и Новата Земя, ние ще преживеем органичната интеграция на историческото минало, творческото настояще и проектното бъдеще. Миналото на човечеството ще се разкрие като възкресено съзидание в историята на духовните традиции. Настоящето ще се изживява като конструктивна духовна работа за установяване Царството Божие на Земята. Бъдещето ще извира от Божието благословение за сътворчество с Божествените Учители и Божествената Майка. Както във всяка творческа работа, първо ще създадем проектите, след това ще работим за тяхното реализиране, превръщайки по този начин потенциалното бъдеще във вълнуващо творческо настояще, преливащо в бъдещето. Органичната, динамична интеграция на минало, настояще и бъдеще в духовния живот на човечеството е една от основните архетипни идеи за безсмъртен живот в реалността на Новото небе и Новата земя. Безсмъртният живот на човечеството в Царството Божие - това е същността на Посвещението на Светия Дух, идващ от живия Господ.

  Седем Духовни програми 

Получавайки Посвещението на Светия Дух, ние ще влезем в реалността на Царството Божие. Преди две хиляди години нашият Господ Исус Христос възвести: "Царството Божие е във вас" (Лука 17: 21). Да живеем в Царството Божие означава да съградим себе си и целия си живот, на всички нива на Битието, като Храм Божий. В този Храм ние трябва да осъществим Божествената Сватба между Духа и Душата. Тогава Светият Дух ще дойде да живее в нас завинаги.

Мисия “Второто пришествие” представя седем програми, свързани с този Божествен процес. Очевидно всяка програма е огромно поле за духовна работа и се базира на определени духовни знания, методи и жизнена практика. Повече информация за тази творческа духовна работа може да се намери в Деветстепенния Път на Божествената дъга. Освен това, през последните четири години Леон Москона е изнесъл повече от 50 лекции, посветени на тази Божествена тема.

 


I. Изграждане на Човека като Храм Божий

"Не знаете ли, че сте храм Божий и Дух Божий живее във вас ?"  
(1 Коринтяни 3:16).

Крайната цел на човека е Божествена себереализация. За постигане на тази възвишена цел хората трябва да изминат вълнуващ духовен път и да преживеят първото и второто възкресение, т.е. разцъфтяване на човешката душа и събуждане на висшето Аз. Този процес завършва, когато човек отвори всички си седем чакри, развие трите си съвършени тела (земно, небесно и Божествено) и преживее мистичната сватба между душата и духа в себе си. Тогава човек изгражда себе си като Храм Божий и Светият Дух идва да живее в него завинаги.

 

II. Изграждане на Семейството като Храм Божий

В съответствие с известния мит (въведен от Платон) всеки човек на Земята вечно търси своята сродна душа. Този мит отразява Божествения импулс във всеки от нас да срещне своят любим партньор и сродна душа, да влезе в Божествен съюз и да създаде красив храм на любовта, живота и светлината с нея. Преживявайки заедно първото и второто възкресение, мъжът и жената, които са влюбени, преплитат енергиите на своите седем чакри и изграждат Храма.

Те стават олицетворение на Новия Адам и на Новата Ева и се радват на чудесното духовно изживяване на трите свята на Творението. В резултат на това двойката става свято семейство и идва раждането на любими деца, заченати със силата и мистерията на Светия Дух. Техният съвместен живот е като вечно пътуване в Царството Божие.

 

III. Изграждане на духовната общност като Храм Божий

“Има приятел, по – тесен и от брат.”
(Притчи18:24)

В идващата епоха на Светия Дух ще се развият нов тип отношения в рамките на духовната общност – духовно-космично приятелство. При този тип отношения участниците гледат заедно не само в една и съща посока (към любимия Божествен Учител или към жадувана духовна цел), но и се ценят помежду си като духовно-космични същества, в които живее Духът Божи. По този начин те си помагат в изграждането на индивидуалния Божествен Храм на живота и формират заедно чудесен храм на приятелството, където Божествена любов, радост, мир, нежност, доброта, чистота, уважение, помощ, взаимно разбирателство и много други свети добродетели пребъдват.

Мистерията на Божествената Сватба се разкрива в този храм на живота като най–чистото и красиво приятелство между Синове и Дъщери Божии, като братя и сестри в абсолютна чистота, нежност, приятелство и взаимна обмяна на Божествена енергия. Наистина, хората, които се свързват в подобно духовно-космично приятелство, изграждат отношенията си като Божествен Храм, където Светият Дух винаги присъствува.

 

IV. Изграждане на народа като Храм Божий


"Народите ще донасят в него (Светия град) славните си и ценни неща". (Откровение 21: 26).

Господ възлага на всеки народ специална Божествена мисия. За да изпълни тази мисия, народът трябва напълно да развие своята Национална Душа и да разреши на своя Национален Дух – Водител да го ръководи през цялата му история. Този процес изгражда живота на Народа като Храм Божий. В него Националната Душа е великолепно, преливащо богатство от духовни добродетели, развити и изявени от Народа в течение на вековете. Националният Дух е водачът за изпълнение на мисията чрез много славни Божествени дела.

Всеки, който се свърже дълбоко с Националната Душа и с Националния Дух – Водител, може да се отъждестви с тях и да преживее по най-вълнуващ начин съкровената същност на народа като Храм Божий. Когато Националната Душа и Националният Дух са в Божествено единство и народът участва в тази мистерия, той разбира, че Светият Дух винаги освещава този храм - от създаването му до изпълнението на неговата Божествена Мисия. Такъв Храм остава във вечността сред всички други “Национални Храмове”, поддържан от Светия Дух.

 

V. Изграждане на човечеството като Храм Божий

"Ето, скинията на Бога е с человеците! Той ще обитава с тях, и те ще бъдат Негов народ. И сам Бог ще бъде с тях - техен Бог "
(Откровение 21: 3).

Всички народи на земята трябва да създадат едно велико духовно семейство, живеещо в мир, приятелство, взаимно уважение и разбирателство. Така те ще изпълнят Божествените задачи на човечеството, предопределени от Бога от началото на времената: да служи като посредник между Небето и Земята, да работи за слизане на Царството Божие на Земята и за преобразяване на цялата Земя в Райска градина.

За тази цел, човечеството трябва да изгради живота си като Храм Божий, където различните народи, изповядващи различни мирови религии, заедно оформят скинията на новото Богослужение. Историята за дванадесетте племена на Израел, носещи различните части на скинията, сега трябва да бъде осъществена на планетарно ниво от всички народи по света.

Когато човечеството съгради новия Божествен Храм на служение, неговата душа, свързана с Мировата Душа, ще разцъфне и неговият Дух, свързан с Мировия Дух, ще осъзнае своята велика Божествена мисия в Творението. В този Храм Светият Дух ще пребивава вечно и човечеството ще стане сътворец на Бога, Който "прави всичко ново" (Откровение 21:5)


VI. Новата Земя като Храм Божий

"И видях ново небе и нова земя; защото първото небе и първата земя преминаха; и море вече нямаше. Видях и светия град, новият Йерусалим,да слиза из небето от Бога, приготвен като невеста, украсена за мъжа си".
(Откровение 21: 1-2).

На планетарно ниво ние трябва да станем свидетели и да участваме в драматичното преобразяване на Земята от плътно материално тяло в прекрасна, лъчезарна астрална планета. Тогава за нас Земята ще стане като живо небесно Същество със своя собствена планетарна Душа (част от Универсалната Душа) и с планетарен Дух – планетарният Божествен Логос, който води еволюцията на Земята.

Разбира се тази метафизична промяна трябва да се осъществи първо в нашето съзнание, в нашето разбиране и възприятие за Земята, преобразена от светлината на новия творчески импулс от Бога. Естествено, когато ние променим нашето разбиране и възприятие за Земята, ние ще действаме по различен начин. В резултат на това етерния слой около Земята ще се превърне в пространство за сливане между Небесния Йерусалим и просветлената Земя. Образно казано, величествен етерен Храм ще бъде построен върху цялата планета с огромен духовно-космичен Кръст от светлина в центъра на Храма. В тази преобразена Земя-Храм Светият Дух ще пребъдва вовеки и всички царства на живот ще се развиват в Божествена Хармония, Мъдрост и Истина.

 

VII. Новото Небе като Храм Божий

"И Седящият на престола рече: Ето, всичко ново творя!"
(Откровение 21:5)

Ние можем да си представим Бога (Живият Господ, Абсолютната Първопричина на Битието) като вечно духовно-космично Слънце, което дава Светлина, Любов и Живот на цялото Творение. Когато Бог казва “Ето, всичко ново творя” това означава, че Божественият Дух започва да еманира от Трона на Господа чрез множество образи и проявления. Той активира всички Божествени Учители и светли същества от висшите светове и им придава ново качество и ново излъчване в съответствие с новите мистерии, идващи от Живия Господ.

В същото време Божествената Женственост радиира от Трона на Господа, формирайки субстанцията на Новото Небе и Новата Земя. В абсолютна хармония и единство те освещават цялото Битие като Храм Божий. В него Мировата Женственост е субстанцията от Дух Свети, а Мировият Дух (Космичният Христос) е живият духовно-космичен Кръст.

v

Как да се присъединим към Мисията
“Второто пришествие”

Ние Ви каним да се присъедините към групата, посветена на Мистериите на Второто пришествие. Дейностите на Мисията са многобройни и включват седмични събирания, групови медитации, Паневритмия, летен лагер на Рила, разпространение на идеите на Мисията чрез публикации и т.н.


За повече информация, моля свържете се с нас чрез e-mail:

mail to: novonebe@mail.orbitel.bg  and lmmission@eircom.net

Back to: Bulgaria България

 
 

Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved