Мисии и съдби     

 

 За Мисията на българския народ

За Мисията на Мировия Учител Беинса Дуно

За Мисията на Посветения Леон Москона 


 

За Мисията на Мировия Учител Беинса Дуно

 

Ще споделя с вас някои свои дълбоко мистични преживявания, озарения и просветления за Мисията на българския народ.

И тъй, за да разберем Мисията на българския народ, трябва да

отворим Книгата на Живота, където поколение след поколение той е записвал своите славни духовни дела. Когато започнем да четем тази книга, ние разбираме, че българският народ се е подготвял от столетия и хилядолетия за велико метафизично събитие – идването на Мировия Учител Беинса Дуно, който донесе Божественото учение за новата епоха на Водолея, епохата на Светия Дух.

 

Можем да сравним Мисията на българския народ с тази на избрания еврейски народ в миналото, на който е бил даден Стария Завет и задачата да отвори нова страница в историята на човечеството. Мисията на еврейския народ е трябвало да бъде увенчана от Идването на Месията, който да поведе своя народ към Обетованата Земя, към живот вечен в Царството Божие. Ако погледнем родословното дърво на Исус в Евангелието на Матей (42 поколения) и на Лука (77 поколения), ще разберем големия метаисторически процес в развитието на еврейския народ, през който той е преминал, за да се подготви Идването на Спасителя. Наистина вълнуваща и вдъхновяваща задача е да се чете Книгата на Живота на еврейския народ, изпълнена със славни страници за велики посветени, пророци и царе - проявление на уникалната Национална Душа и водени от уникалния Национален Дух – Водител за изпълнение на Божествената му Мисия. 2) 

 

По подобен начин дълбоко вълнуващо е да се осмисли историята на българския народ, подготвящ пътя за идването на Мировия Учител Беинса Дуно, който продължи делото на Христос и разгърна Неговото Учение за новата епоха на Водолея. Тук можем да споменем имената на много посветени, светии и праведни (такива като Св. Св. Кирил и Методи, Свети Иван Рилски, основателя на движението на Богомилите – Боян Мага и много други), които подготвят в хода на историческото развитие на българския народ пътя за идването на Мировия Учител. Има богата литература, описваща в подробности българската духовна история, която води към чудото на раждането и делото на Учителя Беинса Дуно в България. 

 

От тази гледна точка ние можем да хвърлим светлина върху цялата история на българския народ, неговото минало, настояще и бъдеще, когато българската нация ще изпълни Божествената си мисия и ще поднесе “духовните си богатства пред Трона на Господа.” (Откровение 21: 26) Приемането на Божественото учение на Учителя Беинса Дуно, прилагането му и неговото разпространение по целия свят е кулминацията на Мисията на българския народ.

 

Мисията на Учителя Петър Дънов (Беинса Дуно) е да открие епохата на духовно-космичната Пролет на Земята и да даде практически знания за възлизане на човечеството към Царството Божие. В изпълнение на своята Божествена задача Учителя Беинса Дуно въведе Пътя на ученика за новата епоха на Водолея. Той разкри основните черти на Новата слънчева култура и метафизиката на реалността на Новото Небе и Новата Земя.  

 
Духовното наследство на Учителя Беинса Дуно включва повече от  8 000 беседи (около 100 000 страници текст), над 150 оригинални песни, кръговия танц Паневритмия, стотици духовни упражнения и задачи, както и практически съвети за всеки аспект на човешкия живот на Земята. Той благослови човечеството със Завета на Цветните лъчи на Светлината, въведе принципите на Божествената музика и разкри силата на свещенното Слово чрез много молитви, формули и песни – някои от които на най-древния език на Земята, Ватан, който идва от предишната Златна епоха. А свещеният танц Паневритмия, създаден от Учителя, е новият вид духовна практика за епохата на Водолея. Тя е Портата, която ни води към реалността на Царството Божие и интегрира  в себе си Божествената музика, Цветните лъчи на Светлината и свещеното Слово. Една от основните идеи в Учението на Учителя е идването на Новата Ева, обобщен образ на Мировата Женственост, която ще преобрази целия земен живот на човечеството.


 За Мировия Учител Беинса Дуно цялата човешка култура е като житно зърно, което започва да покълва от тъмнината на материалния свят към светлината на Божествения. Тази трансформация оказва влияние  на трите нива на живот – микрокосмоса на човешкото същество, космоса на човешката култура и макрокосмоса на Творението.

На ниво микрокосмос Учителя извежда хората отвъд обикновения ход на еволюцията и ги въвежда в Пътя на духовния ученик. Той откри Духовна школа, която 22 години хвърля светлина върху ежедневния живот на учениците, върху техните взаимоотношения и цялото им съществуване. Той даде знания за принципите, методите и средствата за успешно решаване на проблемите, с които ученикът се сблъсква в различни жизнени ситуации. Той благослови Пътя на ученика с Божествената Любов, Мъдрост и Истина - великия алхимичен камък, който преобразява земния живот в Небесен.

Следвайки Пътя на ученика, човешката душа разцъфтява. Учителя разкри голямото съкровище от човешки добродетели, които се съдържат в Христовата аура. При развиването на тези добродетели небесните дарове, вложени в човешката душа, се пробуждат и дават възможност на ученика да преодолее ограниченията на себесъзнанието и да постигне свръхсъзнание. Така той одухотворява своя живот и влиза в Райската градина.

 

За ученика, свързан със Словото на Учителя, всички сили в природата и космоса са живи и пълни със светлина - Слънцето, Земята, елементите, дори храната се превръщат в океан от живи енергии, които по Божествен начин  съдействат за неговото физическо, психическо и духовно развитие. Учението на Учителя е огромна съкровищница от принципи, закони, знания, правила, препоръки, опити, съвети и методи за духовна работа с всички природни и космични сили. 

 

Като велик работник на Божията нива Учителя изчисти и изора земната култура и човешкия ум, за да засее и възрасти семената на Новата епоха. Той извърши огромна работа, за да се преодолеят неправдата и несъвършенството, причинени от егоизма, догматизма и човешките илюзии. Свързан чрез безбройни духовни връзки със съществуващите социални и културни структури, той работи непрестанно за тяхното преобразяване и одухотворяване. В тази област задачата на Учителя беше да изгради на Земята нова небесна основа за целокупния човешки живот - задача, която може да бъде изпълнена само от Мировия Учител, завъртяващ Колелото на вечния живот. 

 

Учението и Делото на Учителя са основа на идващата шеста раса, расата на синовете и дъщерите на Бога, новородени в Дух и Истина, с разцъфнали души. Тази шеста раса ще донесе на човечеството културата на любовта и приятелството и именно с тази цел Учителя формира духовната общност Бяло Братство. Тази общност се превърна в богата, динамична творческа лаборатория, където Учителя работи с много хора, с групи от различни възрасти и професии, за да изгради принципите и живите структури на Новата слънчева култура. 

 

В епохата на Светия Дух Новото Човечество ще стане част от Всемирното Бяло Братство. Учителя разкри величествената картина на души, свързани с Всемирното Бяло Братство, които, прелитащи  като птици от епоха в епоха, носят нови импулси за развитие на човечеството. Той въведе много нови идеи, принципи и закони за живота в Небесното Царство, с особено подчертаване на принципа Живот за Цялото. При това Учителя разкри мистичните дълбочини в учението на Христос - духовния ръководител на човечеството и Глава на Великото Всемирно Бяло Братство.

 

Прораствайки както житните зърна, през духовно-космичната Пролет хората възлизат в нов Божествен свят с Ново Небе и Нова Земя. При този процес Учителя свети като велико Духовно-космично Слънце, за да стопли и пробуди човешките души и да освети реалността на новия свят. Той описва безброй духовни светове и обяснява основните принципи и закони, действащи във всемира, рисува величествена картина на цялото Творение, свързвайки физическата, Ангелската и Божествената сфера. Учителя дава изобилна светлина и за Божествените светове на Любовта, Мъдростта и Истината.

 

В огромното богатство от лекции, беседи, молитви и песни от Учителя поетите могат да открият съвършена поезия, музикантите - вдъхновена музика, философите - дълбока философия, учените - жива наука, а теолозите - огромна съкровищница от Божествена Мъдрост и Истина. Учението на Учителя носи светлина и знание за много области от човешкия живот на Земята. То помага да се разчупят затворените структури на съществуващата човешка култура, давайки на хората възможност да обхванат пълнотата на живота и да получат нов Божествен импулс за еволюция.

 

По този начин, работейки и на трите нива - микрокосмоса на човешкия живот, космоса на културния живот и макрокосмоса на духовната Вселена, Учителя даде нов мощен импулс (следвайки Мисията на Исус Христос) за възхода на човечеството. Той откри епохата на Светия Дух и подготви почвата за слизане на Царството Божие на Земята. От метафизична гледна точка Учителя отвори Източната Мирова Порта на Небесния Йерусалим, която въвежда в Царството Божие с многото жилища и разкрива новата Божествена Пролет в живота на човечеството. 3) 

 

Ето защо, идването на Мировия Учител Беинса Дуно сред българския народ е величествена кулминация в духовната ни история. То е като Божествен духовен плод, който Дървото на Живота на нашия народ ражда след повече от 1300 години. Приемайки Учителя, цялата история на народа ще бъде възкресена и просветлена и така българският народ ще изпълни своята мисия, предначертана от Бога още от самото му създаване. С други думи, Учението и Делото на Учителя, което идва като плод от Дървото на Живота на всички поколения в историята на народа оправдават и осмислят неговото съществуване. Тежко и горко на онези народи, които остават безплодни или по небрежност затриват плода си, защото в крайна сметка те няма да могат да принесат плодовете си пред Трона на Господа и са обречени на забвение.

 

Тук е важно отново да подчераем, че всеки народ има своя велика Божествена Мисия, която определя неговата духовна еволюция. Ние споменахме еврейския и българския народ с техните Божествени Мисии, но бихме могли да разкрием удивителни аспекти от Мисията на руския, на ирландския, на швейцарския и други народи. Например, Мисията на руския народ е представена от големия мистик Данаил Андреев в неговата монументална книга Розата на света. Понеже нашето време е критично за еволюцията на човечеството, много народи трябва да отворят своите Книги на Живота, да възкресят Божествените дела в тях и Дървото на Живота, който всеки народ представлява, да даде плод - т.е. всички те трябва да осъществят Божествените си задачи, свързани с духовното новораждане на съвременното човечество.

 

В това е апокалиптичната сила на Завета на Учителя, който той е оставил на своите ученици:

 

Моята задача е да предам Божественото учение с живот и дело на вас, моите ученици. Ако аз не направя това, Небето ще ме държи отговорен!

 

Вашата задача като ученици е да предадете Божественото учение с живот и дело на българския народ. Ако не направите това, Небето ще ви държи отговорни! 

 

Задачата на българския народ е да предаде Божественото учение с живот и дело на другите народи. Ако не направи това, Небето ще го държи отговорен! 4) 

 

И наистина, Учителя предаде с живот и дело Божественото Учение на своите ученици: 

 

В 11.30 часа вечерта на 25 декември Учителя прошепва последните си думи: “Една малка работа се завърши напълно добре…” 

 

Истински Великото не може да си замине от този свят освен със скромност и смирение. 5) 

 

Сега учениците на Учителя трябва да изпълнят докрай своята задача: да предадат Божественото учение с живот и дело на българския народ. От своя страна българският народ трябва да предаде с живот и дело Божественото учение на другите народи. Така той ще изпълни предначертаната си Мисия от Бога!

 

И тъй, Идването на Мировия Учител Беинса Дуно сред българския народ е велико благословение, но то носи и голяма отговорност. Ще приеме ли, ще приложи ли и ще разпространи ли сред другите народи Божественото Учение на Учителя? Очевидно благоденствието, просперитетът и духовната еволюция на съвременния български народ зависят от успешното изпълнение на тази Божествена задача. Горещо се надяваме, че той ще намери духовни сили в себе си, ще се мобилизира и ще изпълни своята Божествена мисия. Така българският народ ще постави началото на ново велико културно възраждане, духовно събуждане и Божествено просветление, воден от Мировия Учител Беинса Дуно. 

Бележки под линия: 

2) За повече подробности можем да се обърнем към удивителната интерпретация на Евангелията и на Откровениетоот Свети Иоан в книгите на Рудолф Щайнер.

3) Метафизиката на Небесния Йерусалим и посвещението на Учителя, който отваря Източната Мирова Порта, са описани в книгата Второто Пришествие, в редица беседи, както и в Интернетната страница с адрес: www.testamentoftruth.org 

4)  Учителят Петър Дънов, изд.Кибеа, 2001г, стр. 81. 

5) Учителят Петър Дънов, изд.Кибеа, 2001г, стр. 80.


 


 


Home |Avatar of Synthesis | the Holy City | the Messianic Plan

the Second Coming | the Divine Feminine |the Rainbow Path

the Mission| Bibliography | 2012 | Projects | Manifesto | the Action | Join us

Ireland | Bulgaria | Update | Links | Contact us | Events| Site map
© All Rights Reserved